Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHOÁ HỌC VỀ DATA SCIENCE

Quy trình phân tích dữ liệu và best practice

Course Summary:

Đối tượng: Chuyên gia phân tích dữ liệu Chuyên gia phân tích nghiên cứu Nhà khoa học dữ liệu Tư vấn phân tích Kỹ sư phân tích Kỹ sư tri thức Chuyên gia AI Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Hiểu trọn vẹn quy trình phân tích dữ liệu. Cấu trúc framwork để điều chỉnh mục tiêu phân tích với mục tiêu kinh doanh. Ứng dụng các quy trình và kỹ thuật để lấy mẫu dữ liệu, làm sạch và kiểm toán dữ liệu. Ứng dụng quy trình và kỹ thuật để chuyển đổi dữ liệu, lựa chọn tính năng và tạo tập dữ liệu để xây dựng & kiểm tra mô hình, bao gồm cả cân bằng dữ liệu. Đề xuất và tiến hành kỹ thuật thống kê để thăm dò và mô hình hóa dữ liệu. Hiểu các phương pháp và số liệu liên quan đến kiểm tra và đánh giá mô hình Hiểu các vấn đề và phương pháp liên quan đến triển khai mô hình Tư vấn tuân thủ trong quản lý dữ liệu

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Business Analytics Framework & Process
  • Identifying and Eliciting Goals
  • Data Collection and Survey Sampling
  • Data Exploration
  • Data Cleaning & Preparation
  • Model Building Process
  • Model Deployment