Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / SOFTWARE ENGINEERING-SYSTEM INTEGRATION

Kiến trúc phần mềm & Thiết kế phần mềm

Tóm tắt khóa học:


Thời lượng khóa học: 7 ngày


Nội dung khóa học:

Mục tiêu khóa học:

Mục tiêu của môn học này là nhằm giới thiệu cho học viên các nguyên tắc thiết yếu của thiết kế kiến trúc. Môn học này sẽ cho các học viên làm quen với các khái niệm mới nhất trong kiến trúc phần mềm và cung cấp cái nhìn sâu sống còn về các vấn đề then chốt gây ảnh hưởng đến thiết kế hệ thống dùng chủ yếu phần mềm bên trong bối cảnh của một tổ chức và doanh nghiệp. Khi kết thúc khóa học, học viên sẽ hiểu rõ hơn

 • Vai trò về kĩ thuật, tổ chức và doanh nghiệp của kiến trúc phần mềm
 • Ảnh hưởng của bộ dẫn lái kiến trúc đối với thiết kế và hướng dẫn khêu gợi thiết kế
 • Phân tích bộ dẫn lái thiết kế
 • Hướng dẫn thiết kế và làm tài liệu các thiết kế kiến trúc
 • Tác động của các yếu tố thương mại và thừa tự lên các thiết kế kiến trúc
 • Các điểm nổi bật của kịch bản dựa trên đánh giá kiến trúc
 • Cách chuyển thực hành kiến trúc vào các tổ chức

Các chủ đề chính:

 • Bài 1.Giới thiệu về môn học
 • Bài 2. Kiến trúc được xác định
 • Bài 3. Bộ dẫn lái kiến trúc
 • Bài 4. Cấu trúc kiến trúc
 • Bài 5. Cấu trúc kiến trúc II
 • Bài 6. Trường hợp nghiên cứu-APTAS
 • Bài 7. Hướng dẫn thiết kế I
 • Bài 8. Hướng dẫn thiết kế II
 • Bài 9. Làm tài liệu I
 • Bài 10. Làm tài liệu II
 • Bài 11. Đánh giá
 • Bài 12. ACDM
 • Bài 13. Hiệu năng
 • Bài 14. Trường hợp nghiên cứu BSY1
 • Bài 15. Tính sẵn có
 • Bài 16. Thiết kế bằng  lựa chọn
 • Bài 17. Tuyến sản phẩm
 • Bài 18. Trường hợp nghiên cứu - Celcius Tek
 • Bài 19. Tái xây trúc kiến trúc
 • Bài 20. Các chiến lược chấp thuận