Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / MICROSOFT / EXCHANGE SERVER

Planning, Deploying, and Managing Microsoft Exchange Server 2010 Unified Messaging

Tóm tắt khóa học:

Khóa học này cung cấp thông tin về quy hoạch và triển khai quản lý Microsoft Exchange Server 2010 Unified Messaging (UM).Khóa học đề cập đến các chủ đề như các tính năng mới, nâng cấp từ Microsoft Exchange Server 2007 UM lên Exchange Server 2010 UM, tích hợp Microsoft Office Communications Server 2007,các công cụ và quy trình để hỗ trợ lập kế hoạch, thiết lập cài đặt và thực hiện một Unified Messaging(UM).

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học này cung cấp thông tin về quy hoạch và triển khai quản lý Microsoft Exchange Server 2010 Unified Messaging (UM).Khóa học đề cập đến các chủ đề như các tính năng mới, nâng cấp từ Microsoft Exchange Server 2007 UM lên Exchange Server 2010 UM, tích hợp Microsoft Office Communications Server 2007,các công cụ và quy trình để hỗ trợ lập kế hoạch, thiết lập cài đặt và thực hiện một Unified Messaging(UM).

Kết quả đạt được sau khóa học:

  • Sử dụng các tính năng mới có trong Exchange Server 2010 Unified Messaging.
  • Xác định lập kế hoạch triển khai ưu tiên Unified Messaging, bao gồm cả điều kiện tiên quyết và các kịch bản triển khai.
  • Mô tả những cân nhắc liên quan đến giải pháp triển khai Exchange Server 2010 Unified Messaging.
  • Xác định cách thức triển khai phù hợp nhất với yêu cầu của tổ chức và tìm hiểu về ảnh hưởng của nó đối với quy trình và nhiệm vụ triển khai.
  • Cấu hình thành phần Exchange Server 2010 Unified Messaging.
  • Thực hiện các tính năng và chính sách Exchange Server 2010 Unified Messaging.
  • Sử dụng công cụ Exchange Server 2010 Unified Messaging.

Thời lượng: 03 ngày.

Nội dung chi tiết:

Module 1: Overview of Exchange Server 2010 Unified Messaging

Module 2: Exchange Server 2010 Unified Messaging Architecture

Module 3: Exchange Server 2010 Unified Messaging Setup and Language Support

Module 4: Upgrading Exchange Server 2007 to Exchange Server 2010 Unified Messaging

Module 5: Call Answering Rules

Module 6: Voice Mail Preview

Module 7: Protected Voice Mail

Module 8: Message Waiting Indicator

Module 9: Faxing with Exchange Server 2010 Unified Messaging

Module 10: Integrating Office Communications Server 2007 R2 with Exchange Server 2010 Unified Messaging