Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / REDHAT

Red Hat System Administration II with RHCSA and RHCE Exams

Course Summary:

Red Hat ® III Quản trị hệ thống với RHCSA và thi RHCE (RH255) được thiết kế cho Linux có kinh nghiệm ® quản trị viên, những người cần kết nối mạng và các kỹ năng quản trị an ninh. Với nhấn mạnh vào thực tế, phòng lab, tập trung được đặt trên các kỹ năng tự động hóa tăng cường an toàn cấu hình, triển khai và quản lý các dịch vụ mạng, bao gồm DNS, Apache, SMTP, và chia sẻ tập tin mạng. Ngoài ra, khóa học này nhấn mạnh an ninh, bao gồm cả giám sát, lọc gói, kiểm soát truy cập, và SELinux.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học :

Redhat ® II Quản trị hệ thống với RHCSA và thi RHCE (RH255) được thiết kế cho Linux có kinh nghiệm ® quản trị viên, những người cần kết nối mạng và các kỹ năng quản trị an ninh. Với nhấn mạnh vào thực tế, phòng lab, tập trung được đặt trên các kỹ năng tự động hóa tăng cường an toàn cấu hình, triển khai và quản lý các dịch vụ mạng, bao gồm DNS, Apache, SMTP, và chia sẻ tập tin mạng. Ngoài ra, khóa học này nhấn mạnh an ninh, bao gồm cả giám sát, lọc gói, kiểm soát truy cập, và SELinux.

Thời lượng : 5 ngày

Nội dung khóa học :

 • Getting started with the classroom environment
 • Given a virtualized environment, begin to administrate multiple systems using prerequisite skills.
 • Enhance user security
 • Configure system to use Kerberos to verify credentials and grant privileges via sudo.
 • Bash scripting and tools
 • Automate system administration tasks using Bash scripts and text-based tools.
 • File security with GnuPG
 • Secure files with GnuPG.
 • Software management
 • Use yum plug-ins to manage packages; understand the design of packages; build a simple package.
 • Network monitoring
 • Profile running services, then capture and analyze network traffic.
 • Route network traffic
 • Configure system to route traffic and customize network parameters with sysctl.
 • Secure network traffic
 • Secure network traffic through SSH port forwarding and iptables filtering/network address translation (NAT).
 • NTP server configuration
 • Configure an NTP server.
 • File systems and logs
 • Manage local file-system integrity; monitor systems over time and system logging.
 • Centralized and secure storage
 • Access centralized storage (iSCSI) and encrypt file systems.
 • SSL-encapsulated web services
 • Understand SSL certificates and deploy an SSL-encapsulated web service.
 • Web server additional configuration
 • Configure a web server with virtual hosts, dynamic content, and authenticated directories.
 • Basic SMTP configuration
 • Configure an SMTP server for basic operation (null client, receiving mail, smarthost relay).
 • Caching-only DNS server
 • Understand DNS resource records and configure a caching-only name server.
 • File sharing with NFS
 • Configure file sharing between hosts with NFS.
 • File sharing with CIFS
 • Configure file and print sharing between hosts with CIFS.
 • File sharing with FTP
 • Configure file sharing with anonymous FTP.
 • Troubleshooting boot process
 • Understand the boot process and recover unbootable systems with rescue mode.