Close

Tư vấn phát triển năng lực tổ chức và chiến lược CNTT – TT


Thế giới đang dịch chuyển sang nền kinh tế tri thức và xã hội tri thức. Các đợt sóng toàn cầu hoá lan khắp thế giới đòi hỏi mọi tổ chức, doanh nghiệp phải chuyển sang hoạt động trên nền công nghệ thông tin và phát triển cộng tác giữa các công nhân tri thức thì mới đáp ứng được môi trường cạnh tranh gay gắt và thay đổi nhanh chóng.

Trong hoàn cảnh đó, các doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam hiện đang đứng trước nhiều khó khăn khi tìm cách thích ứng với thời đại mới nhưng trên nền tảng quản lí truyền thống dựa trên con người cổ điển chưa thay đổi được là bao nhiêu. Hoàn cảnh xã hội đang thay đổi nhanh chóng với việc kết cấu nền công nghệ thông tin đã được thiết lập ở nhiều nơi, trình độ của người lao động đã được nâng lên cao, đặc biệt là trong các doanh nghiệp, tổ chức cần dùng nhiều công nghệ thông tin. Tuy nhiên đội ngũ lãnh đạo của các doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam hiện chưa có được những thay đổi lớn để đáp ứng với những thay đổi cả trên thế giới và ở Việt Nam.

Nhận thức được yêu cầu quan trọng của mọi tổ chức cần củng cố, đổi mới và nâng cấp, tái kĩ nghệ lại hoạt động doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ thông tin, Qnet đưa ra dịch vụ tư vấn quản lí để giúp các tổ chức đi từ hiện trạng quản lí hiện nay của họ tới một nền quản lí tiên tiến sánh kịp các trào lưu thế giới nhưng vẫn đảo bảo sự phát triển có kế hoạch và tổ chức.

Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn về quản lí chiến lược, quản lí cấp trung, quản lí dự án, quản lí dịch vụ, quản lí theo qui trình chuẩn, cải tiến qui trình, CMMI, ITIL, ISO 20001, ISO 27001, ISO 9001,... Những tri thức và thực hành mới theo các chuẩn quốc tế sẽ được giới thiệu đi cùng với cách thức thích ứng vào hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, doanh nghiệp.

Qnet quan niệm chính qua quá trình thực hiện tư vấn mà những tri thức mới về quản lí sẽ được chuyển giao từ các chuyên gia hàng đầu của Qnet, cả quốc tế và Việt Nam, sang cho các đối tác khách hàng. Việc cung cấp dịch vụ tư vấn của Qnet dựa trên cơ sở phát triển quan hệ đối tác lâu dài và tin cậy với khách hàng. Qnet cam kết cung cấp tối đa những tri thức mà Qnet đã tích luỹ được trong kho tri thức và kĩ năng qua mạng xã hội tới mọi đối tác và khách hàng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết!