Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / REDHAT

Red Hat System Administration I (Quản trị hệ thống RedHat 1)

Course Summary:

Khóa học Red Hat System Administration I (RH124) được thiết kế dành cho các chuyên viên CNTT, những người mới tiếp cận và muốn có các kỹ năng cơ bản với HĐH Linux.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học

Khóa học Red Hat System Administration I (RH124) được thiết kế dành cho các chuyên viên CNTT, những người mới tiếp cận và muốn có các kỹ năng cơ bản  với HĐH Linux. Khóa học sẽ tập trung vào các nhiệm vụ quản trị mà học viên thường gặp trong công việc hàng ngày,  bằng việc kiểm tra kiên thức thông qua các bài thực hành trong phòng lab, và các buổi thảo luận bổ ích qua đó mang lại cho học viên đầy đủ các kỹ năng cần thiết.Ngoài ra, các công cụ giao diện đồ họa sẽ được đưa ra để xây dựng dựa trên kiến thức kỹ thuật hiện có của học viên, và các khái niệm dòng lệnh chính sẽ được giới thiệu để học viện có được nền tảng cho việc trở thành một người quản trị hệ thống Linux độc lập. Kết thúc khóa học trong 5 ngày, học viên sẽ có khả năng  thực hiện cài đặt, thiết lập kết nối mạng, quản lý lưu trữ vật lý, và thực hiện quản lý an ninh cơ bản.

Đối tương tham gia

  • Những nhà quản trị hệ thống Microsoft Windows cần học thành thạo các giá trị cốt lõi của  Red Hat Enterprise Linux.
  • Các nhà quản trị hệ thống, quản trị Mạng, các kỹ sư IT muốn thức hiện các nhiệm vụ cơ bản trong Linux
  • Những kỹ sư không chuyên muốn trở thành nhà quản trị hệ thống Linux chuyên nghiệp

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung khóa học

Unit 1 - Getting Started with the GNOME Graphical Desktop

Get started with GNOME and edit text files with gedit

Unit 2 - Manage Files Graphically with Nautilus

Manage files graphically and access remote systems with Nautilus

Unit 3 - Get Help in a Graphical Environment

Access documentation, both locally and online

Unit 4 - Configure Local Services

Configure the date and time and configure a printer

Unit 5 - Manage Physical Storage I

Understand basic disk concepts and manage system disks

Unit 6 - Manage Logical Volumes

Understand logical volume concepts and manage logical volumes

Unit 7 - Monitor System Resources

Manage memory and CPU utilization

Unit 8 - Manage System Software

Manage system software locally and using Red Hat Network (RHN)

Unit 9 - Get Started with Bash

Understand basic shell concepts, execute simple commands, and use basic job control techniques

Unit 10 - Get Help in a Textual Environment

Use man and info pages and find documentation in /usr/share/doc

Unit 11 - Establish Network Connectivity

Understand basic network concepts; configure, manage, and test network settings

Unit 12 - Administer Users and Groups

Manage users and groups

Unit 13 - Manage Files from the Command Line

Understand Linux filesystem hierarchy; manage files from the command line

Unit 14 - Secure Linux File Access

Understand Linux file access mechanisms; manage file access from the GUI and the command line

Unit 15 - Administer Remote Systems

Share and connect to a desktop; use SSH and rsync

Unit 16 - Configure General Services

Manage services; configure SSH and remote desktops

Unit 17 - Manage Physical Storage II

Manage filesystem attributes and swap space

Unit 18 - Install Linux Graphically

Install Red Hat Enterprise Linux and configure the system with firstboot

Unit 19 - Manage Virtual Machines

Understand basic virtualization concepts; install and manage virtual machines

Unit 20 - Control the Boot Process

Understand runlevels and manage GRUB

Unit 21 - Deploy File Sharing Services

Deploy an FTP server and a web server

Unit 22 - Secure Network Services

Manage a firewall; understand SELinux concepts and manage SELinux

Unit 23 - Comprehensive Review

Get a hands-on review of the concepts covered throughout the course