Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHOÁ HỌC VỀ NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

KHOÁ HỌC VỀ NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ
1 Certified scrum master Đối tượng: Khóa học dành cho Các chuyên gia CNTT (uản lý dự án, trưởng nhóm, kiến trúc sư và nhà ... details
2 Chiến lược sản phẩm kỹ thuật số Đối tượng: Khóa học dành cho các nhà quản lý và chuyên gia hoạt động trong hệ thống sinh thái sản ... details
3 Khoá học suy nghĩ sản phẩm cho các tổ chức Đối tượng: Khóa học dành cho Chủ sở hữu sản phẩm, Người quản lý chương trình, Người quản lý dự án ... details
4 Khoá học về chiến lược thị trường sản phẩm phù hợp Đối tượng: Khoá học dành cho - Các chuyên gia của phòng kế hoạch sản phẩm, thiết kế sản phẩm, phát triển ... details
5 Khoá học về scrum product owner Đối tượng: Khóa học dành cho các chuyên gia CNTT và Chú doanh nghiệp, Nhà quản lý, những người sẽ đóng ... details
6 Quản lý các dự án về phân tích kinh doanh Đối tượng: Khóa học dành cho các cá nhân làm Quản lý dự án, khoa học dữ liệu, chuyên gia CNTT ... details