Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Khóa học dành cho Các chuyên gia CNTT (uản lý dự án, trưởng nhóm, kiến trúc sư và nhà phân tích / thiết kế / phát triển phần mềm), trong các vai trò quản lý hoặc kỹ thuật, những người có thể sẵn sàng bắt tay vào phát triển phần mềm nhanh bằng kỹ thuật Scrum Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: - Hiểu các khái niệm, nguyên tắc cơ bản và thực tiễn tốt nhất của việc sử dụng Scrum để xây dựng phần mềm - Tìm hiểu các kỹ thuật cần thiết trong quản lý phát triển nhanh bằng Scrum - Chuẩn bị cho chứng nhận đánh giá scrummaster do Scrum Alliance thực hiện

Thời lượng khóa học: 3 Ngày


Nội dung khóa học:

 • Scrum fundamentals           
 • Scrum roles           
 • Scrum framework          
 • Requirements definition and management           
 • Project planning and estimation           
 • Project tracking       
 • Leading change           
 • Scrum and the organisation           
 • Distributed / multi-location Scrum           
 • Managing Scrum           
 • Scrum and development practices / tools