Close

ORACLE DATABASE
1 Fundamental of Oracle Golden Gate 11g Chi tiết
2 Oracle Data Integrator 11g: Integration and Administration Tích hợp dữ liệu Oracle (Oracle Data Intergrator) là một nền tảng tích hợp dữ liệu toàn diện bao gồm ... Chi tiết
3 Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse This course will help you understand the basic concepts of administering a data warehouse. You'll learn to use various Oracle ... Chi tiết
4 Oracle Database 11g: Administration Workshop I Chi tiết
5 Oracle Database 11g: Administration Workshop II Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g – OCP DBA, giúp học viên có thể vận ... Chi tiết
6 Oracle Database 11g: Backup and Recovery Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm thế nào để đánh giá các yêu ... Chi tiết
7 Oracle Database 11g: Data Guard Administration Khóa học tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Oracle Data Guard để giúp bảo vệ cơ sở dữ ... Chi tiết
8 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals This Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals training will teach you about the basic concepts of a data warehouse. Explore ... Chi tiết
9 Oracle Database 11g: Implement Database Vault Khóa học Oracle Database Vault cung cấp kiến thức và kĩ năng giúp đáp ứng các mục tiêu an ninh ... Chi tiết
10 Oracle Database 11g: Performance Tuning Khóa học này bắt đầu với một cơ sở dữ liệu không rõ yêu cầu điều chỉnh. Sau đó bạn ... Chi tiết
11 Oracle Database 11g: RAC Administration Khóa học tìm hiểu về quản lý cơ sở dữ liệu RAC trong môi trường cơ sở hạ tầng Oracle ... Chi tiết
12 Oracle Database 11g: Security Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các tính năng cơ sở dữ ... Chi tiết
13 Oracle Database 12c: Administration Workshop Khóa học cung cấp những thông tin , kiến thức cốt lõi về quản trị; cài đặt và nâng cấp ... Chi tiết
14 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 The Oracle Database 12c: Administration Workshop will teach you about the Oracle Database architecture. You will discover how to effectively ... Chi tiết
15 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop Khóa học cung cấp kĩ năng chuyên sâu về kĩ thuật sao lưu và phục hồi dữ liệu trên hệ ... Chi tiết
16 Oracle Database 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 This Oracle Database: Introduction to SQL training helps you write subqueries, combine multiple queries into a single query using SET ... Chi tiết
17 Oracle Database Cloud for Oracle Database Adminitrators Chi tiết