Close

ORACLE DATABASE
1 Fundamental of Oracle Golden Gate 11g details
2 Oracle Data Integrator 11g: Integration and Administration Tích hợp dữ liệu Oracle (Oracle Data Intergrator) là một nền tảng tích hợp dữ liệu toàn diện bao gồm ... details
3 Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse This course will help you understand the basic concepts of administering a data warehouse. You'll learn to use various Oracle ... details
4 Oracle Database 11g: Administration Workshop I details
5 Oracle Database 11g: Administration Workshop II Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g – OCP DBA, giúp học viên có thể vận ... details
6 Oracle Database 11g: Backup and Recovery Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm thế nào để đánh giá các yêu ... details
7 Oracle Database 11g: Data Guard Administration Khóa học tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Oracle Data Guard để giúp bảo vệ cơ sở dữ ... details
8 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals This Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals training will teach you about the basic concepts of a data warehouse. Explore ... details
9 Oracle Database 11g: Implement Database Vault Khóa học Oracle Database Vault cung cấp kiến thức và kĩ năng giúp đáp ứng các mục tiêu an ninh ... details
10 Oracle Database 11g: Performance Tuning Khóa học này bắt đầu với một cơ sở dữ liệu không rõ yêu cầu điều chỉnh. Sau đó bạn ... details
11 Oracle Database 11g: RAC Administration Khóa học tìm hiểu về quản lý cơ sở dữ liệu RAC trong môi trường cơ sở hạ tầng Oracle ... details
12 Oracle Database 11g: Security Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các tính năng cơ sở dữ ... details
13 Oracle Database 12c: Administration Workshop Khóa học cung cấp những thông tin , kiến thức cốt lõi về quản trị; cài đặt và nâng cấp ... details
14 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 The Oracle Database 12c: Administration Workshop will teach you about the Oracle Database architecture. You will discover how to effectively ... details
15 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop Khóa học cung cấp kĩ năng chuyên sâu về kĩ thuật sao lưu và phục hồi dữ liệu trên hệ ... details
16 Oracle Database 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 This Oracle Database: Introduction to SQL training helps you write subqueries, combine multiple queries into a single query using SET ... details
17 Oracle Database Cloud for Oracle Database Adminitrators details