Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Oracle Data Guard để giúp bảo vệ cơ sở dữ liệu Oracle chống lại sự ngưng hoạt động theo kế hoạch và không có kế hoạch. Khám phá cách bảo vệ cơ sở dữ liệu dự phòng có thể được sử dụng để hỗ trợ các chức năng hoạt động như báo cáo, truy vấn và thử nghiệm, trong khi ở một vai trò chờ.

Thời lượng khóa học: 4 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Oracle Data Guard để giúp bảo vệ cơ sở dữ liệu Oracle chống lại sự ngưng hoạt động theo kế hoạch và không có kế hoạch. Khám phá cách bảo vệ cơ sở dữ liệu dự phòng có thể được sử dụng để hỗ trợ các chức năng hoạt động như báo cáo, truy vấn và thử nghiệm, trong khi ở một vai trò chờ. Nội dung chính của khóa học bao gồm:

 • Xử lý giảm tải nhu cầu kinh doanh sang một hệ thống khác
 • Offload sao lưu dữ liệu quan trọng sang một hệ thống khác
 • Xây dựng hệ thống với tính sẵn sàng cung cấp cao
 • Xử lý giảm tải nhu cầu kinh doanh sang một hệ thống khác

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Sử dụng dữ liệu Bảo vệ cơ sở dữ liệu dự phòng để hỗ trợ các chức năng sản xuất như báo cáo, truy vấn, kiểm tra và thực hiện sao lưu.
 • Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu vật lý và logic chờ.
 • Sử dụng điều khiển lưới Enterprise Manager và giao diện Data Guard dòng lệnh (DGMGRL) để duy trì một cấu hình Data Guard.
 • Sử dụng Data Guard để đạt được một cơ sở dữ liệu Oracle có khả năng cung cấp cao.

Thời lượng: 4 ngày

Nội dung chi tiết:

 • Introduction to Oracle Data Guard
 • Creating a Physical Standby Database by Using SQL and RMAN Commands
 • Oracle Data Guard Broker: Overview
 • Creating a Data Guard Broker Configuration
 • Creating a Physical Standby Database by Using Enterprise Manager Grid Control
 • Creating a Logical Standby Database
 • Creating and Managing a Snapshot Standby Database
 • Using Oracle Active Data Guard
 • Configuring Data Protection Modes
 • Performing Role Transitions
 • Using Flashback Database in a Data Guard Configuration
 • Enabling Fast-Start Failover
 • Managing Client Connectivity
 • Performing Backup and Recovery Considerations in an Oracle Data Guard Configuration
 • Patching and Upgrading Databases in a Data Guard Configuration
 • Monitoring a Data Guard Configuration
 • Optimizing a Data Guard Configuration