Close

ISACA
1 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) This four day event (CGEIT training) is the ultimate preparation for exam time and is designed to ensure that you ... Chi tiết
2 Certified Information Security Manager® (CISM) CISM (Certified Information Security Manager) là chứng chỉ quản lý bảo mật được tổ chức ISACA công nhận. Chứng chỉ ... Chi tiết
3 Certified Information Systems Auditor (CISA) Chuyên gia Kiểm định Hệ thống thông tin - CISA là một chứng nhận quan trọng khác của tổ chức ... Chi tiết
4 CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR (CISA) Chuyên gia Kiểm định Hệ thống thông tin - CISA là một chứng nhận quan trọng khác của tổ chức ... Chi tiết
5 CISA - Certified Information Systems Auditor CISA - Certified Information Systems Auditor - là viết tắt của Kiểm toán viên hệ thống thông tin được ... Chi tiết
6 COBIT 5 Foundation Tổng quan khóa học Khóa học COBIT Foundation 5.0 bao gồm các thông tin về cấu trúc và nội dung của ... Chi tiết