Close

ISACA
1 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) This four day event (CGEIT training) is the ultimate preparation for exam time and is designed to ensure that you ... details
2 Certified Information Security Manager® (CISM) CISM (Certified Information Security Manager) là chứng chỉ quản lý bảo mật được tổ chức ISACA công nhận. Chứng chỉ ... details
3 Certified Information Systems Auditor (CISA) Chuyên gia Kiểm định Hệ thống thông tin - CISA là một chứng nhận quan trọng khác của tổ chức ... details
4 CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR (CISA) Chuyên gia Kiểm định Hệ thống thông tin - CISA là một chứng nhận quan trọng khác của tổ chức ... details
5 CISA - Certified Information Systems Auditor CISA - Certified Information Systems Auditor - là viết tắt của Kiểm toán viên hệ thống thông tin được ... details
6 COBIT 5 Foundation Tổng quan khóa học Khóa học COBIT Foundation 5.0 bao gồm các thông tin về cấu trúc và nội dung của ... details