Close

ORACLE APPLICATIONS
1 Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications Trong khóa học này học viên được xây dựng, kiểm tra, gỡ lỗi, và triển khai các ứng dụng Internet ... details
2 R12.x Install/Patch/Maintain Oracle E-Business Suite Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về phương pháp cài đặt, duy trì một hệ thống Oracle ... details
3 R12.x Oracle Applications System Administrator Trong khóa này học viên học về những khái niệm và chức năng đóng vai trò quan trọng, then chốt ... details