Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE APPLICATIONS

R12.x Install/Patch/Maintain Oracle E-Business Suite

Course Summary:

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về phương pháp cài đặt, duy trì một hệ thống Oracle E – Business Suite 12.x.; duy trì bao gồm việc kiểm tra chi tiết các công cụ và tiện ích tiêu chuẩn, và đưa ra một cái nhìn chuyên sâu về việc vá một hệ thống Oracle E – Business. Sau khóa học, học viên cần có khả năng đưa ra các quyết định về việc cài đặt một hệ thống Oracle E – Business Suite đáp ứng các nhu cần cụ thể, và cách duy trì hệ thống sau đó.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về phương pháp cài đặt, duy trì một hệ thống Oracle E – Business Suite 12.x.; duy trì bao gồm việc kiểm tra chi tiết các công cụ và tiện ích tiêu chuẩn, và đưa ra một cái nhìn chuyên sâu về việc vá một hệ thống Oracle E – Business. Sau khóa học, học viên cần có khả năng đưa ra các quyết định về việc cài đặt một hệ thống Oracle E – Business Suite đáp ứng các nhu cần cụ thể, và cách duy trì hệ thống sau đó.

Các kỹ năng học viên cần đạt được sau khóa học: Cài đặt hệ thống Oracle E-Business Suite; xác định các tệp tin chính và mục đích sử dụng; điều hướng các tệp tin hệ thống và CSDL; chạy các công cụ bảo trì và tiện ích; chạy các mảng vá Oracle E- Business Suite.

Thời lượng: 5 ngày.

Nội dung chi tiết:

 • Oracle E-Business Suite Overview
 • Preparing For Your Installation
 • Performing an Installation
 • Finishing Your Installation
 • Oracle E-Business Suite Components
 • Environment Files, Control Scripts, and Languages
 • Oracle E-Business Suite File System
 • Oracle E-Business Suite Database
 • Advanced Configuration Options
 • Using the AD Utilities
 • AD Administration: Generate Applications Files Tasks
 • AD Administration: Maintain Applications Files Tasks
 • AD Administration: Maintain Database Entities Tasks
 • AD Administration: Compile/Reload Database Entities Tasks
 • AD Administration: Non-Interactive Operation and Maintenance Mode
 • Special Utilities
 • AutoConfig
 • License Manager
 • Reporting Utilities
 • Configuration Utilities
 • Patching and the AutoPatch Process
 • Cloning Oracle E-Business Suite