Close

Dịch vụ hỗ trợ


Edgescan

ZEBRAGUARD | Edgescan là một dịch vụ giải pháp kỹ thuật để cải thiện hiệu năng phòng thủ của tổ chức chống lại các cuộc tấn công mạng. Dịch vụ giải pháp ZEBRAGUARD | edgescan phát hiện điểm yếu an ninh trong toàn bộ các thông số kỹ thuật, các biến số như: các trang web, các ứng dụng (điện thoại di động / web / điện toán đám mây), phần mềm, máy chủ và mạng.