Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g – OCP DBA, giúp học viên có thể vận hành quản Oracle 11g Database ở cấp độ nâng cao. Ngoài các kiến thức và kỹ năng cơ bản được học ở khóa Workshop I, học viên sẽ tiếp tục tìm hiểu các kỹ năng mới và nâng cao hơn, như: Oracle RAT, Replay, ASM, Flashback, RMAN, cơ chế quản lý bộ nhớ tự động, giải pháp bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo mật dữ liệu người dùng ... Khóa học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Oracle 11g Database Certified Professional-OCP.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Oracle Database 11g: Administration Workshop II

Thời lượng: 5 ngày

Tổng quan:

Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g – OCP DBA, giúp học viên có thể vận hành quản Oracle 11g Database ở cấp độ nâng cao. Ngoài các kiến thức và kỹ năng cơ bản được học ở khóa Workshop I, học viên sẽ tiếp tục tìm hiểu các kỹ năng mới và nâng cao hơn, như: Oracle RAT, Replay, ASM, Flashback, RMAN, cơ chế quản lý bộ nhớ tự động, giải pháp bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo mật dữ liệu người dùng ...
Khóa học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Oracle 11g Database Certified Professional-OCP.

Bài học:

 • Core Concepts and Tools of the Oracle Database
 • Configuring for Recoverability
 • Using the RMAN Recovery Catalog
 • Configuring Backup Settings
 • Creating Backups with RMAN
 • Restore and Recovery Task
 • Using RMAN to Perform Recovery
 • Monitoring and Tuning RMAN
 • Diagnosing the Database
 • Using Flashback Technology I
 • Using Flashback Technology II
 • Performing Flashback Database
 • Managing Memory
 • Managing Database Performance
 • Managing Performance by SQL Tuning
 • Managing Resources
 • Automating Tasks with the Scheduler
 • Managing Space in Blocks
 • Managing Space in Segments
 • Managing Space for the Database
 • Duplicating a Database