Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp những thông tin , kiến thức cốt lõi về quản trị; cài đặt và nâng cấp 1 CSDL Oracle lên phiên bản 12c

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp những thông tin , kiến thức cốt lõi về quản trị; cài đặt và nâng cấp 1 CSDL Oracle lên phiên bản 12c. Nội dung chính của khóa học bao gồm:

 • Cài đặt lưới cơ sở hạ tầng Oracle cho một máy chủ độc lập.
 • Sử dụng Oracle Restart để quản lý các thành phần.
 • Nâng cấp một cơ sở dữ liệu Oracle hiện có lên phiên bản Oracle 12c.
 • Tạo ra một cơ sở dữ liệu chứa và cung cấp cơ sở dữ liệu cắm.
 • Tạo và quản lý một cơ sở dữ liệu Oracle sơ thẩm.
 • Tạo và quản lý các cấu trúc lưu trữ.
 • Tạo và quản lý người sử dụng.
 • Giám sát các cơ sở dữ liệu và quản lý hiệu suất.
 • Tìm hiểu thông tin cơ bản về sao lưu và phục hồi kỹ thuật.
 • Sử dụng Hỗ trợ Workbench Oracle và My Oracle Support để cập nhật phần mềm Oracle.

Đối tượng học viên:

 • Người thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Kỹ sư hỗ trợ
 • Quản trị kỹ thuật
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Quản trị Kho dữ liệu

Nội dung chi tiết:

 • Introduction
 • Exploring the Oracle Database Architecture
 • Managing the Database Instance
 • Configuring the Oracle Network Environment
 • Managing Database Storage Structures
 • Administering User Security
 • Managing Data Concurrency
 • Managing Undo Data
 • Implementing Oracle Database Auditing
 • Performing Database Maintenance
 • Managing Performance
 • Managing Performance: SQL Tuning
 • Managing Resources by Using Database Resource Manager
 • Automating Tasks by Using Oracle Scheduler
 • Managing Space
 • Backup and Recovery Concepts
 • Moving Data
 • Working with Oracle Support