Close

Course Summary:


Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khoá học:

Khóa học này giới thiệu các kiến trúc Oracle GoldenGate cũng như tính năng sản phẩm khác nhau, tham gia tìm hiểu để cài đặt Oracle GoldenGate và chuẩn bị môi trường nguồn và đích. Khóa học dạy cách sử dụng giao diện dòng lệnh Oracle GoldenGate ( GGSCI ) hiệu quả, cấu hình thay đổi Capture ( Extract), thay đổi giao hàng(Replicat), và tải ban đầu, tìm hiểu để trích xuất những con đường mòn và các tập tin bằng cách sử dụng dữ liệu bơm, tạo ra các tập tin tham số, để quản lý các trường hợp Oracle GoldenGate, nắm bắt cả hai DML và DDL sẽ được cấu hình cho cả hai bản sao đơn và hai chiều .
Nội dung chính của khoá học bao gồm:

 • Cài đặt Oracle GoldenGate trên nền tảng Linux và Windows
 • Ra lệnh GGSCI
 • Cấu hình , bắt đầu, dừng , và theo dõi thay đổi Capture và các quy trình giao hàng
 • Quản lý Extract con đường mòn và các tập tin bằng cách sử dụng máy bơm và logdump dữ liệu
 • Tạo ra các tập tin tham số để chuyển đổi dữ liệu
 • Quản lý nhiều trường hợp Oracle GoldenGate

Nội dung chi tiết:

Introduction

 • Discussing Required versus Suggested Knowledge
 • Listing Course Objectives
 • Discussing Course Non-Objectives (available as other follow-on courses)

Technology Overview

 • Creating Oracle GoldenGate Topologies
 • Reviewing Oracle GoldenGate Use Cases
 • Assembling Building Blocks
 • Listing Supported OS
 • Listing Supported Databases
 • Listing the Oracle Goldengate Product Line
 • Describing GUI Management Options
 • Listing Non-Database Sources and Targets

Oracle GoldenGate Architecture

 • Describing Oracle GoldenGate Process Groups
 • Explaining change Capture and Delivery (with and without a data pump)
 • Explaining Initial Data Load
 • Contrasting Batch and Online Operation
 • Explaining Oracle GoldenGate Checkpointing
 • Describing Commit Sequence Numbers (CSN)
 • Describing Oracle GoldenGate Files and Directories

Installing Oracle GoldenGate

 • Listing System Requirements
 • Performing Installation
 • Configuring Environment Variables
 • Using GGSCI
 • Running Oracle GoldenGate from the OS shell.

Configuration Overview and Preparing the Environment

 • Reviewing Configuration Overview
 • Configuring Manager Process
 • Creating Source Definitions
 • Preparing the Source Database
 • Assigning Oracle Database Roles/Privileges Required

Configuring Change Capture (Extract)

 • Reviewing Extract Overview
 • Accessing Logs on Oracle ASM
 • Accessing Logs Remotely
 • Configuring Extract Tasks
 • Adding Extract Group
 • Editing Extract Parameters
 • Extracting Use of Archived Transaction Logs
 • Adding Trails

Configuring Change Delivery (Replicat)

 • Reviewing Replicat Overview
 • Configuring Replicat Tasks
 • Configuring a Sample Environment

Configuring Extract Trails and Files (Data Pump)

 • Reviewing Extract Trails and Files Overview
 • Describing Trail Formats
 • Using Logdump for Viewing Trails
 • Reversing the Trail Sequence
 • Configuring and Using Data Pumps

Performing Initial Load

 • Oracle GoldenGate Methods
 • Listing Database-specific Methods
 • Describing Resource Limitations
 • Listing Advantages of Oracle GoldenGate Methods
 • Configuring File Load Methods
 • Configuring Direct Load Methods
 • Handling Collisions with Initial Load

Editing Configuration Parameters

 • Editing Parameter Files
 • Contrasting GLOBALS versus Process Parameters
 • Configuring GLOBALS Parameters
 • Configuring Manager Parameters
 • Configuring Extract Parameters
 • Configuring Replicat Parameters

Filtering and Data Selection

 • Filtering and Data Selection
 • Mapping Columns Between Different Schemas
 • Using Built-in "@" (at) Functions
 • Using SQLEXEC to Interact Directly with a Database

Additional Transformation Concepts

 • Configuring and Using Macros
 • Configuring and Using User Tokens
 • Configuring and Using User Exits
 • Configuring and Using Oracle Sequences

Configuration Options

 • Configuring and Using BATCHSQL
 • Configuring and Using Compression
 • Configuring and Using Encryption
 • Configuring and Using Event Actions

Bidirectional Replication

 • Reviewing Bidirectional Considerations
 • Detecting Loops
 • Avoiding Conflicts
 • Configuring and Using Conflict Detection and Resolution
 • Describing Identity Types Issues

DDL Replication

 • Reviewing Data Description Language Replication Overview
 • Configuring and Using Options for DDL Replication
 • Configuring and Using String Substitution in DDL