Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp kĩ năng chuyên sâu về kĩ thuật sao lưu và phục hồi dữ liệu trên hệ thống, tìm hiểu cách đánh giá các yêu cầu và mức độ ưu tiên trong việc phục hồi dữ liệu, từ đó xây dựng chiến lược thích hợp để sao lưu, khôi phục và thủ tục phục hồi theo các kịch bản cung cấp.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp kĩ năng chuyên sâu về kĩ thuật sao lưu và phục hồi dữ liệu trên hệ thống, tìm hiểu cách đánh giá các yêu cầu và mức độ ưu tiên trong việc phục hồi dữ liệu, từ đó xây dựng chiến lược thích hợp để sao lưu, khôi phục và thủ tục phục hồi theo các kịch bản cung cấp.

Thời lượng : 5 ngày

Mục tiêu khóa học:

 • Mô tả phương pháp các hoạt động sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle có thể được sử dụng để giải quyết thất bại cơ sở dữ liệu.
 • Mô tả các thành phần kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle liên quan đến hoạt động sao lưu và phục hồi.
 • Có kế hoạch sao lưu và phục hồi hiệu quả.
 • Cấu hình thu hồi cơ sở dữ liệu.
 • Sử dụng Recovery Manager (RMAN) để tạo ra các bản sao lưu và thực hiện các hoạt động phục hồi.
 • Sử dụng Recovery Data Advisor để chẩn đoán và sửa chữa những thất bại.
 • Sử dụng công nghệ Oracle Flashback để phục hồi từ lỗi của người dùng.
 • Thực hiện một sao lưu cơ sở dữ liệu được mã hóa và khôi phục.
 • Thực hiện bảng điểm phục hồi trong thời gian.
 • Mô tả thêm các tính năng sẵn sàng cao như Oracle Data Guard

Nội dung chi tiết:

 • Introduction
 • Getting Started
 • Configuring for Recoverablility
 • Using the RMAN Recovery Catalog
 • Backup Strategies and Terminology
 • Performing Backups
 • Improving Your Backups
 • Using RMAN-Encrypted Backups
 • Diagnosing Database Failures
 • Restore and Recovery Concepts
 • Performing Recovery, Part 1
 • Performing Recovery, Part 2
 • RMAN and Oracle Secure Backup
 • Performing Tape Backups and Restore
 • Using Flashback Technologies
 • Using Flashback Database
 • Managing Backup Space or Transporting Data
 • Duplicating a Database
 • RMAN Performance and Tuning
 • Backup and Recovery Workshop