Close

Course Summary:

Đối tượng: Khóa học dành cho Chủ sở hữu sản phẩm, Người quản lý chương trình, Người quản lý dự án và Người quản lý CNTT muốn phát triển các kỹ năng quản lý sản phẩm về lãnh đạo nhóm, tư duy về sản phẩm, cũng như các kỹ thuật và thiết kế quy trình cần thiết để hỗ trợ quản lý và đổi mới sản phẩm. Khoá học cũng dành cho lãnh đạo và nhà quản lý dự án như giám đốc điều hành / quản lý kinh doanh, Tiếp thị / Bán hàng và nhân viên dự án, các cá nhân quan tâm đến thiết kế và thực hiện chuyển đổi kinh doanh theo hướng lấy sản phẩm làm trung tâm và văn hóa tư duy sản phẩm. Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: - Học cách xác định và áp dụng các kỹ thuật, quy trình và công cụ phù hợp trong tư duy sản phẩm trong môi trường người dùng, tập trung vào các yếu tố hỗ trợ kỹ thuật số cho sản phẩm - Học cách xác định quy trình sản phẩm kỹ thuật số - Học cách lãnh đạo và quản lý nhóm phát triển sản phẩm

Course Duration: 2 ngày


Course Content:

  • What’s Product-Thinking and Why is it critical? 
  • Study of Industries undergoing productisation. E.g. Public Sector, SME, MNC
  • Useful Product-thinking concepts to adopt
  • Workshop: Understand, identify, and analyse product-thinking opportunities in an organisation.
  • Digital, the lever to productization
  • Application of Product-Thinking to different types of organisations

Workshop : Develop a product-thinking model for the different types of organisation and a possible operationalisation strategy.