Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHOÁ HỌC VỀ NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Khoá học về chiến lược thị trường sản phẩm phù hợp

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Khoá học dành cho - Các chuyên gia của phòng kế hoạch sản phẩm, thiết kế sản phẩm, phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm ở mọi cấp độ bao gồm giám đốc sản phẩm, nhà tiếp thị sản phẩm, kỹ sư sản phẩm, nhân viên bán hàng và tiếp thị. - Nhà quản lý chương trình và quản lý dự án Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: - Tìm hiểu để phát triển một chiến lược phù hợp với thị trường sản phẩm và hỗ trợ nó với một trường hợp kinh doanh hợp lệ - Học cách cải thiện mức độ thân thiết của khách hàng-sản phẩm bằng cách tận dụng các tín hiệu xã hội khác nhau để xây dựng các tính năng của sản phẩm và cách tiếp thị chúng. - Học cách tạo các biện pháp và chỉ số có thể được sử dụng để thúc đẩy và đảm bảo sản phẩm phù hợp với thị trường

Thời lượng khóa học: 3 Ngày


Nội dung khóa học:

  • The course will focus on qualitative and quantitative aspects of product market fit. Participants will learn how to adopt a strategic customer-centric model to create and sustain value for customers and achieve market growth.
  • Customer Voice
  • Customer Engagement
  • Customer Validation
  • Product Market Fit Strategy