Close

Course Summary:

Đối tượng: Khóa học dành cho các cá nhân làm Quản lý dự án, khoa học dữ liệu, chuyên gia CNTT và kinh doanh, chủ đầu tư, quản lý và tham gia vào các dự án phân tích kinh doanh Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Hiểu bản chất độc đáo và thách thức của các dự án phân tích kinh doanh Tìm hiểu cách thực hiện chính xác sự khởi đầu cho một dự án phân tích kinh doanh Tìm hiểu cách chọn và điều chỉnh các vòng đời dự án khác nhau, Phát triển các kế hoạch lặp lại ban đầu và tiếp theo cho dự án của bạn Tìm hiểu cách quản lý giai đoạn xây dựng

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Introduction to Business Analytics Projects
  • Project Inception/Initiation
  • Project Execution/Construction
  • Retrospective and Transition
  • The course has been designed for: