Close
COURSE LIST / SECURITY

Mạng căn bản và lắp ráp cài đặt phần cứng máy tính

Course Summary:

Khóa học cung cấp cho học viên có những kiến thức nền tảng nhất về công tác xây dựng và quản trị một mạng máy tính căn bản. Từ đó có các kiến thức tổng quát để có thể tiếp tục nâng cao trình độ trong lãnh vực Mạng và Internet. Khóa học cũng cập nhật những kiến thức mới nhất về công tác quản lý một hệ thống mạng, những yêu cầu đặt ra cho người quản trị Mạng tương lai.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Kết quả sau khóa học:   

Học viên nắm được tất cả những khái niệm căn bản về một hệ thống mạng LAN, mạng WAN, những trang thiết bị cần thiết và phương pháp thiết kế, xây dựng, bảo trì một hệ thống mạng nhỏ.

Nội dung chi tiết:  

Phần I: Cấu trúc phần cứng máy tính

Phần II: Phần mềm và Hệ Điều Hành 

Phần III: Mạng máy tính

Phần IV: Xây dựng Mạng LAN

 Phần V: Vận hành Mạng LAN

Phần VI: Bảo trì Mạng LAN

Phần VII: Bảo vệ Mạng LAN

Phần VIII: Nâng cấp từ LAN lên WAN

Phần IX: Thực tập cấu hình modem ADSL.Cơ bản về xây dựng phòng internet.