Close

Tóm tắt khóa học:

IBM WebSphere là một sản phẩm phần mềm máy tính thuộc loại phần mềm doanh nghiệp, được gọi là "ứng dụng và tích hợp trung gian". Các sản phẩm phần mềm được sử dụng bởi người dùng cuối cùng để tạo ra các ứng dụng và tích hợp các ứng dụng với các ứng dụng khác. IBM WebSphere có mặt trên thị trường từ năm 1998.

Thời lượng khóa học: Theo bảng danh sách khoá học


Nội dung khóa học:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1

IBM WebSphere Application Server V7 Administration on AIX

5

IBM

2.

WebSphere Application Server V8 Administration for AIX

5

IBM

3.

IBM WebSphere Application Server V7 Administration on Windows

5

IBM

4.

WebSphere Application Server V8 Administration for Windows

5

IBM

5.

Managing Mobile Applications with IBM Worklight V6

2

IBM

6.

IBM WebSphere Application Server V7 Administration on Linux

5

IBM

7.

WebSphere Application Server V8 Administration for Linux

5

IBM

8.

WebSphere Application Server V8.5 Administration

5

IBM

9.

WebSphere Application Server V8.5.5 Problem Determination

5

IBM

10.  

WebSphere Application Server V8.5 Scripting and Automation

5

IBM

11.  

IBM WebSphere Application Server V7 Performance Tuning

3

IBM

12.  

WebSphere Application Server V8.5.5 Administration

5

IBM

13.  

IBM WebSphere Application Server V7 Multi-node Administration

3

IBM

14.  

WebSphere Application Server V8.5: Using Intelligent Management

3

IBM

15.  

Developing Applications for IBM WebSphere eXtreme Scale V7.1

3

IBM

16.  

IBM WebSphere Lombardi Edition 7.1-7.2 Process Modeling

2

IBM

17.  

IBM WebSphere Lombardi Edition 7.1-7.2 Process Implementation

3

IBM

18.  

IBM WebSphere Lombardi Edition 7.1-7.2 Process Modeling and Implementation

5

IBM

19.  

BPM Project Management

2

IBM

20.  

IBM WebSphere Lombardi Edition V7.1 Process Modeling, Operations, Administration

5

IBM

21.  

IBM WebSphere Lombardi Edition V7.1/7.2 Administration

3

IBM

22.  

BPM Process Analysis Methods I

3

IBM

23.  

BPM Process Analysis Methods II

4

IBM

24.  

BPM Process Analysis Methods III

5

IBM

25.  

IBM WebSphere Business Modeler V6.2: Process Mapping, Simulation and Analysis

5

IBM

26.  

IBM WebSphere Business Modeler V6.2: Process Mapping and Analysis

3

IBM

27.  

IBM WebSphere Business Modeler V6.2: Process Simulation and Analysis

2

IBM

28.  

Developing Business Rule Applications with IBM WebSphere ILOG JRules V7.0

5

IBM

29.  

Capturing and Authoring Business Rules with IBM WebSphere ILOG JRules V7.0

5

IBM

30.  

Developing Applications in IBM WebSphere ILOG JRules BRMS V7.1

5

IBM

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết!