Close

Tóm tắt khóa học:

Hệ thống IBM Power System I là thế hệ trước của hệ thống máy tính tầm trung cho người dùng IBMi, và sau đó đã được thay thế bằng hệ thống IBM Power vào tháng Tư năm 2008.

Thời lượng khóa học: Theo bảng danh sách khoá học


Nội dung khóa học:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1

RPG IV Programming Fundamentals Workshop for IBM i

4

IBM

2.

RPG IV Programming Intermediate Workshop for IBM i

4

IBM

3.

RPG IV Programming Advanced Workshop for IBM i

4

IBM

4.

Enabling OS/400 Version 7 TCP/IP Security

3

IBM

5.

System Operator Workshop for IBM i

4

IBM

6.

Advanced System Operator for System i

3

IBM

7.

BRMS for IBM i

5

IBM

8.

System Operator Workshop using System i Navigator

2

IBM

9.

System Operator Workshop using Systems Director Navigator for IBM i

2

IBM

10.  

IBM Power HA for i, Clustering and IASP Implementation

4

IBM

11.  

Implementing IASP on IBM i

2

IBM

12.  

HA and Implement Clusters for IBM i

2

IBM

13.  

PowerVM on IBM i - I: Implementing Virtualization and LPAR

3

IBM

14.  

PowerVM on IBM i - II: Advanced Topics and Performance - ILO

2

IBM

15.  

IBM WebSphere Application Server V7.0 for IBM i Administration

3

IBM

16.  

IBM WebSphere Application Server V6.1 Administration on System i

3

IBM

17.  

Getting Started with DB2 Web Query

1

IBM

18.  

DB2 WebQuery for Advanced Users, Developers and Administrators

3

IBM

19.  

IBM i DB2 and SQL School

5

IBM

20.  

Introduction to IBM i for New Users

1

IBM

21.  

System Administration and Control for System i

5

IBM

22.  

Control Language Programming for IBM i

4

IBM

23.  

System i Structure, Tailoring, and Basic Tuning

2

IBM

24.  

Basic CL programming workshop

2

IBM

25.  

Advanced CL programming workshop

2

IBM

26.  

Accessing the IBM i Database Using SQL

2

IBM

27.  

Developing System i Applications Using SQL

2

IBM

28.  

IBM i Programming Facilities Workshop

5

IBM

29.  

IBM i Security Concepts and Implementation

2

IBM

30.  

IBM i Recovery and Availability Management

2

IBM

31.  

Hardware Management Console (HMC) for Power System with IBM i

2

IBM

32.  

System i DB2 Universal Database Coding (DDS) and Implementation

3

IBM

33.  

Performance Analysis and Capacity Planning for IBM

4

IBM

34.  

IBM Power Systems and IBM i - V6R1 Update

1

IBM

35.  

IBM Power Systems and IBM i - V7R1 Update

2

IBM

36.  

IBM Websphere Application Server V6.1 Performance for IBM i

3

IBM

37.  

IBM WebSphere Application Server V7.0 Performance Analysis and Tuning for IBM i

3

IBM

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết!