Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp những kỹ năng cần thiết để cài đặt và hỗ trợ một hoặc nhiều mục phân bố của hệ điều hành Linux. Khóa học này cung cấp kiến thức căn bản, nhưng quan trọng, trong các lĩnh vực sau: Phần cứng & Kiến trúc hệ thống, Cài đặt & Quản lý Linux, các Lệnh của GNU & UNIX, Hệ thống Tập tin & các Chuẩn theo cấp, Khởi động và Quản lý tiến trình, Quyền truy cập, TCP/IP, DFS, Cấu hình thiết bị, Quản lý dịch vụ Mạng (NTP, Apache, DNS, Samba, OpenSSH, Sendmail