Close

Course Summary:

Khóa học cung cấp những kỹ năng cần thiết để cài đặt và hỗ trợ một hoặc nhiều mục phân bố của hệ điều hành Linux. Khóa học này cung cấp kiến thức căn bản, nhưng quan trọng, trong các lĩnh vực sau: Phần cứng & Kiến trúc hệ thống, Cài đặt & Quản lý Linux, các Lệnh của GNU & UNIX, Hệ thống Tập tin & các Chuẩn theo cấp, Khởi động và Quản lý tiến trình, Quyền truy cập, TCP/IP, DFS, Cấu hình thiết bị, Quản lý dịch vụ Mạng (NTP, Apache, DNS, Samba, OpenSSH, Sendmail), xử lý sự cố, sao lưu-phục hồi, những người muốn nâng cao kiến thức và sự hiểu biết của họ về các khái niệm và kỹ năng quản trị, vận hành Linux.

Course Duration: 10 ngày


Course Content:

Kết quả đạt được sau khóa học:

  • Vận hành hệ thống: cài đặt, cấu hình, quản trị, xử lý sự cố, …
  • Vận hành hệ thống Linux: cài đặt, cấu hình mạng, máy in, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernel, DFS, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, TCP/IP, cấu hình các thiết bị, …
  • Kỹ năng cơ bản liên quan đến Internet: kết nối, e-mail, bảo mật, DNS, Apache, SSH, NTP,…

Đối tượng tham gia khóa học:

  • Kỹ thuật viên máy tính, mạng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và xử lý sự cố hệ thống máy chủ và máy trạm Linux.
  • Các đối tượng muốn làm quen, sử dụng và cấu hình máy trạm làm việc Linux.
  • Các chuyên viên Linux muốn hệ thống hóa kiến thức và thi lấy chứng chỉ LPI –Level 1.

Nội dung chi tiết:

Học phần I – 5 ngày

Module 1: Introduction

Module 2: Linux Overview

Module 3: Installing a Linux System

Module 4: Hardware

Module 5: Linux Usage

Module 6: Getting Help

Module 7:  Linux Text Editors

Module 8: File System

Module 9: Files & Directories

Module 10: The X Window System

Module 11: Package Management

Module 12: Managing Shared Libraries

Module 13 Text Processing

Module 14: Processes

Học phần II – 5 ngày

Module 1: System Start-up and Shutdown

Module 2: Managing Users

Module 3: User Environments

Module 4:  Documentation

Module 5:The Linux Shell and Bash Scripting

Module 6:  Process Scheduling

Module 7:Printing

Module 8: The Linux Kernel

Module 9: Basic Networking

Module 10: Networking Services

Module 11: DNS

Module 12:Distributed file systems

Module 13: Network Security and Performance Tuning

Module 14: Recovery Planning