Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / SECURITY

SANS-MGT415: A Practical Introduction to Cyber Security Risk Management

Tóm tắt khóa học:

Khoá học cung cấp các kỹ năng thực tế cần thiết để thực hiện đánh giá rủi ro thường xuyên cho các tổ chức doanh nghiệp. Khả năng thực hiện quản lý rủi ro là rất quan trọng đối với các tổ chức hy vọng bảo vệ hệ thống do có quá nhiều mối đe dọa, quá nhiều lỗ hổng tiềm ẩn có thể tồn tại và trên thực tế chúng ta thường xuyên đối mặt với tình trạng không đủ tài nguyên để tạo ra một cơ sở hạ tầng bảo mật bất khả xâm phạm. Vì vậy, quản lý rủi ro là công cụ nền tảng được nhiều tổ chức sử dụng nhằm tạo điều kiện cho các chiến lược bảo vệ thấu đáo và có chủ đích.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Khoá học cung cấp các kỹ năng thực tế cần thiết để thực hiện đánh giá rủi ro thường xuyên cho các tổ chức doanh nghiệp. Khả năng thực hiện quản lý rủi ro là rất quan trọng đối với các tổ chức hy vọng bảo vệ hệ thống do có quá nhiều mối đe dọa, quá nhiều lỗ hổng tiềm ẩn có thể tồn tại và trên thực tế chúng ta thường xuyên đối mặt với tình trạng không đủ tài nguyên để tạo ra một cơ sở hạ tầng bảo mật bất khả xâm phạm. Vì vậy, quản lý rủi ro là công cụ nền tảng được nhiều tổ chức sử dụng nhằm tạo điều kiện cho các chiến lược bảo vệ thấu đáo và có chủ đích.

Hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể là:

-               Thực hiện đánh giá rủi ro hoàn chỉnh cho hệ thống.

-               Rà soát và kiểm kê toàn bộ tài sản thông tin quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp.

-               Chỉ định chủ sở hữu dữ liệu và giám sát cho  toàn bộ tài sản thông tin.

-               Phân loại giá trị các tài sản thông tin quan trọng.

-               Sắp xếp ưu tiên được khả năng khắc phục rủi sau khi thực hiện đánh giá rủi ro

-               Khả năng đánh giá các mô hình quản lý rủi ro của tổ chức hiện hành.