Close
COURSE LIST / SECURITY

CISSO: Certified Information Systems Security Officer

Course Summary:

Khóa học dành cho các nhà quản lý hệ thống an toàn thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các ứng viên đang chuẩn bị cho thi kỳ thi chính thức của (ISC)² – Tổ chức toàn cầu về đào tạo và chứng nhận ATTT chuyên nghiệp với các chứng chỉ SSCP, CAP, CSSLP và hệ thống CISSP

Course Duration: 4 ngày


Course Content:

Khóa học dành cho các nhà quản lý hệ thống an toàn thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các ứng viên đang chuẩn bị cho thi kỳ thi chính thức của (ISC)² – Tổ chức toàn cầu về đào tạo và chứng nhận ATTT chuyên nghiệp với các chứng chỉ SSCP, CAP, CSSLP và hệ thống CISSP.

Khóa học cung cấp cho Học viên các kiến thức bổ trợ một cách khái quát nhất cho việc chuẩn hóa các quy định, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thực tế hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, sau khóa học, các ứng viên đang chuẩn bị cho kỳ thi chính thức của (ISC)² cũng khái quát được kỳ thi cũng như khả năng xử lý các câu hỏi tình huống phức tạp