Close

Course Summary:

• Khóa học 3 ngày dành cho những ai muốn sở hữu chứng chỉ cơ bản về CNTT của CompTIA. Chứng chỉ CompTIA IT Fundamentals là chứng chỉ thiết yếu để bắt đầu sự nghiệp trong việc hỗ trợ PC. • Để lấy chứng chỉ CompTIA IT Fundamentals thí sinh cần có các kiến thức để xác định và giải thích các thành phần máy tính cơ bản, thiết lập máy trạm cơ bản, xác định các vấn đề tương thích và xác định/ ngăn chặn các rủi ro bảo mật cơ bản. Ngoài ra, bài thi này còn đánh giá kiến thức của thí sinh trong lĩnh vực an toàn và bảo trì phòng ngừa máy tính

Course Duration: 3 Ngày (24h)


Course Content:

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:
• Thiết lập máy trạm chạy Windows và sử dụng các ứng dụng phần mềm cơ bản
• Hiểu các chức năng và các loại thiết bị sử dụng trong hệ thống máy tính
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• CompTIA IT Fundamentals phù hợp với những ai có ý định bắt đầu với sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực liên quan đến máy tính. Do đó, khóa học này không đưa ra điều kiện tiên quyết đặc biệt nào để học viên có thể đáp ứng và thành công ở khóa học này.
• Khóa học phù hợp với những ai chưa có nhiều kiến thức về máy tính hoặc chưa biết đến các phần mềm hoạt động cũng như chưa biết cách sử dụng chúng.
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của QNET


Module 1: Operating Systems and Software

 • Computers and Operating Systems
  • Information Technology
  • Personal Computers (PC)
  • Functions of an Operating System
  • Types of Operating System
  • Microsoft Windows
  • Apple Mac OS X and iOS and Blackberry
  • Linux, Chrome, and Android
 • Setting up a Workstation and Using Windows
  • Setting up a PC System
  • Ergonomic Concepts
  • Navigating an OS
  • Using Input Devices
  • Icons and Windows
  • File Explorer and Control Panel
  • Using a Web Browser
  • Exercises / Setting Up the Computer / Exploring the Start Screen / Exploring the Desktop and Taskbar
  • Installing and Configuring Windows
  • Installing Windows
  • Completing Setup
  • Managing User Accounts
  • Exercises / Managing User Accounts
 • Software Applications
  • Installing and Configuring Software
  • Managing Software
  • Productivity Software
  • Collaboration Software
  • Specialized Software
  • Utility Software
  • Virtualization
  • Exercises / Managing Software Applications
 • Troubleshooting and Support
  • Support and Troubleshooting 
  • Getting Support
  • Using a Search Engine
  • Exercises / Using a Search Engine

Module 2: Computer Hardware

 • Input Devices
  • Computer Connector Types
  • Input Devices
  • Installing and Uninstalling Peripherals
  • Configuring Peripherals
  • Exercises / Configuring an Input Device
 • Output Devices
  • Video Cards
  • Display Devices
  • Display Connectors and Cable Types
  • Display Settings
  • Multimedia Ports and Devices
  • Exercises / Playing Audio
 • Storage Devices
  • Hard Disk Drives
  • Optical Discs and Drives
  • Flash Memory
  • Exercises / Adding a Removable Drive
 • File Management
  • Managing the File System
  • Folders
  • Files
  • Searching for Folders and Files
  • Exercises / File Explorer / Creating, Renaming, and Copying Folders and Files / View Options and Search / Compressing Files / Deleting and Recycling Files
 • Printers and Scanners
  • Printer Types
  • Laser Printers
  • Inkjet Printers
  • Thermal Transfer Printers
  • Printer Interfaces
  • Installing and Configuring a Printer
  • Scanners
  • Fax Modems
  • Exercises / Using a Printer
 • System Components
  • Selecting a Computer
  • Motherboard Components
  • Processors
  • System Memory
  • Expansion Bus
  • System Cooling
  • Exercises / Specifying PC Systems
 • Environment and Power
  • ESD Precautions
  • Device Placement
  • Power Supply Units
  • Energy Efficiency
  • Power Protection
  • Safe Disposal and Recycling 
  • Exercises / Adjusting Power Options

Module 3: Networks and Security

 • Setting Up a Network
  • Network Components
  • TCP/IP
  • Setting up a Local Network
  • Setting Up a Wireless Network
  • Exercises / Network Settings
 • Sharing and Storage
  • Windows Client Software
  • Local Sharing and Storage
  • Hosted Sharing and Storage
  • Backups
  • Exercises / Homegroups and File Sharing
 • Mobile Devices
  • Using a Mobile Device
  • Mobile Applications and App Stores 
  • Network Connectivity
  • Email Configuration
  • Synchronization and Data Transfer 
  • Bluetooth and NFC
 • Basic Security Threats
  • Computer Security Basics
  • Malware 
  • Preventing Malware Infections
  • Patch Management
  • Exercises / Using Windows Defender and Windows Update
 • Security Best Practices
  • Spam
  • Social Engineering
  • Hardware Theft and Device Hardening
  • Managing User Authentication
  • User Education
 • Web Browsing Best Practices
  • Using Free / Open Networks
  • Configuring Web Browser Security
  • Managing Plug-ins
  • Digital Certificates and Anti-phishing
  • Managing Cookies and PII
  • Enabling a Firewall

Exercises / Web Security / Installing a Plug-in