Close

Tóm tắt khóa học:

Chứng chỉ CompTIA Cloud+ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để nắm bắt các thuật ngữ/phương pháp Cloud chuẩn, cách thức triển khai, duy trì và phân phối các công nghệ và cơ sở hạ tầng đám mây (ví dụ: máy chủ, mạng, lưu trữ và công nghệ ảo hóa) và hiểu các khía cạnh của bảo mật và sử dụng các best practices CNTT liên quan đến triển khai trên đám mây và ứng dụng ảo hóa.

Thời lượng khóa học: 5 ngày (~40 giờ)


Nội dung khóa học:

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:
• Phân tích các yêu cầu hệ thống để thực hiện thành công việc chuyển tải lên đám mây.
• Xác định phân bổ tài nguyên đám mây phù hợp và áp dụng các thay đổi cần thiết dựa trên dữ liệu hiệu suất.
• Áp dụng các công nghệ và quy trình phù hợp để đảm bảo hiệu năng hệ thống mong muốn.
• Thực hiện các yêu cầu bảo mật thích hợp.
• Khắc phục các vấn đề về khả năng, tự động hóa, kết nối và bảo mật liên quan đến triển khai trên đám mây.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• Systems and Network Administrators
• Field Service Technician
• Cloud Developer
• Cloud Specialist
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
• CompTIA Network+
• Ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng, lưu trữ hoặc quản trị DC và khá quen thuộc với các công nghệ ảo hóa máy chủ
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
• VMware vSphere v6.5: Install, Configure, Manage
CHỨNG NHẬN
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của QNET .


Module 1: Preparing to Deploy Cloud Solutions

 • Describe Interaction of Cloud Components and Services
 • Describe Interaction of Non - cloud Components and Services
 • Evaluate Existing Components and Services for Cloud Deployment
 • Evalte Automation and Orchestration Options
 • Prepare for Cloud Deployment

Module 2: Deploying a Pilot Project

 • Manage Change in a Pilot Project
 • Execute Cloud Deployment Workflow
 • Complete Post-Deployment Configuration

Module 3: Testing Pilot Project Deployments

 • Identify Cloud Service Components for Testing
 • Test for High Availability and Accessibility
 • Perform Deployment Load Testing
 • Analyze Test Results

Module 4: Designing a Secure and Complaint Cloud Infrastructure

 • Design Cloud Infratructure for Security
 • Determine Organizational Compliance Needs

Module 5: Designing and Implementing a Secure Cloud Environment

 • Design Virtual Network for Cloud Deployment
 • Determine Network Access Requirements
 • Secure Networks for Cloud Interaction
 • Manage Cloud Component Security
 • Implement Security Technologies

Module 6: Planning Identify and Access Management for Cloud Deployments

 • Determine Identify Management and Authentication Technologies
 • Plan Account Management Policies for the Network and Systems
 • Control Access to Cloud Objects
 • Provision Accounts

Module 7: Determining CPU and Memory Sizing for Cloud Deployments

 • Determine CPU Size for Cloud Deployment
 • Determine Memory Size for Cloud Deployment

Module 8: Determining Storage Requirements for Cloud Deployments

 • Determine Storage Technology Requirements
 • Select Storage Options for Deployment
 • Determine Storage Access and Provisioning Requirements
 • Determine Storage Security Options

Module 9: Analyzing Workload Characteristics to Ensure Successful Migration

 • Determine the Type of Cloud Deployment to Perform
 • Manage Virtual Machine and Container Migration
 • Manage Network, Storage, and Data Migration

Module 10: Maintaining Cloud Systems

 • Patch Cloud Systems
 • Design and Implement Automation and Orchestration for Maintenance

Module 11: Implementing Backup, Restore, Disaster Recovery, and Business Continuity Measures

 • Back Up and Restore Cloud Data
 • Implement Disaster Recovery Plans
 • Implement Business Continuity Plans

Module 12: Analyzing Cloud Systems for Performance

 • Monitor Cloud Systems to Measure Performance
 • Optimize Cloud Systems to Meet Performance Criteria

Module 13: Analyzing Cloud Systems for Anomalies and Growth Forecasting

 • Monitor for Anomalies and Resource Needs
 • Plan for Capacity
 • Create Reports on Cloud System Metrics

Module 14: Troubleshooting Deployment, Capacity, Automation, and Orchestration Issues

 • Troubleshoot Deployment issues
 • Troubleshoot Capacity Issues
 • Troubleshoot Automation and Orchestration Issues

Module 15: Troubleshooting Connectivity Issues

 • Identify Connectivity Issues
 • Troubleshoot Connectivity Issues

Module 16: Troubleshooting Security Issues

 • Troubleshoot Identify and Access Issues
 • Troubleshoot Attacks

Troubleshoot Other Security Issues