Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHÓA HỌC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

1. Đào tạo chuyển đổi số để nâng cao năng lực hoạt động quản lý trong xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng Lãnh đạo, Quản lý cao cấp, các nhà hoạch định chiến lược và các cán bộ chủ chốt tham gia quá trình lập kế hoạch và thực thi, triển khai kế hoạch. Mục tiêu khoá học Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Xác định khuôn khổ và các phương pháp để chuyển đổi sang mô hình vận hành số và các sáng kiến đổi mới Lựa chọn và phân tích các năng lực và quy trình chủ chốt trong tổ chức để cơ cấu lại nhằm nâng cao hiệu quả vận hành Tổ chức đánh giá các năng lực và quy trình mới để áp dụng các giải pháp công nghệ số. Lập kế hoạch ngân sách và chiến lược triển khai các sáng kiến chuyển đổi sang mô hình vận hành số Quản lý sự thay đổi trong quá trình triển khai dưới góc nhìn của nhân lực

Thời lượng khóa học: 4 ngày


Nội dung khóa học:

• Khái niệm chuyển đổi số
• Các mục tiêu khi chuyển đổi sang mô hình số
• Khung quản lý Năng lực tổng thể của tổ chức
• Phương pháp để chuyển đổi và khuyến khích sự sáng tạo
• Cách mạng công nghiệp 4.0 các cơ hội và thách thức

• Lập chiến lược đổi mới và sáng tạo
• Đánh giá những sáng kiến và chiến lược chuyển đổi
• Triển khai kế hoạch CĐS
• Quản lý lộ trình CĐS
• Tổng kết