Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHÓA HỌC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

2. Cơ bản về chuyển đổi số - xây dựng một tổ chức có tính sẵn sàng cho tương lai

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng - Lãnh đạo, Quản lý cao cấp, các nhà hoạch định chiến lược Mục tiêu khoá học Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: • Xác định khuôn khổ và phương pháp chuyển đổi sang mô hình vận hành trên nền tảng số • Lựa chọn và phân tích các năng lực và quy trình chủ chốt trong tổ chức để cơ cấu lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động • Lập kế hoạch triển khai và chuyển đổi số • Quản lý quá trình chuyển đổi

Thời lượng khóa học: 1 ngày


Nội dung khóa học:

- Giới thiệu tổng quan
- Chiến lược đổi mới và sáng tạo
- Lập Kế hoạch triển khai CĐS
- Quản lý quá trình CĐS
- Tổng kết khóa học