Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHÓA HỌC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Quản lý và triển khai các sáng kiến chính phủ điện tử

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách , giám đốc các dự án chuyển đổi số Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: • Hiểu các cơ hội của Dịch vụ Chính phủ • Hiểu các khung kế hoạch Chính phủ điện tử • Lập dự thảo kế hoạch cho các sáng kiến của chính phủ • Hiểu các khả năng cốt lõi trong thực hiện Chính phủ • Xác định các vấn đề và đánh giá các thay đổi cần thiết cho việc thực hiện của Chính phủ điện tứ

Thời lượng khóa học: 3 Ngày


Nội dung khóa học:

  • Giới thiệu tổng quan
  • Hiểu về Dịch vụ Chính phủ điện tử & Quản trị Nội bộ điện tử
  • Các dịch vụ và Dự án
  • Phân tích nhu cầu kinh doanh
  • Đánh giá & Điều chỉnh Quy trình Kinh doanh
  • Triển khai các Dự án Chính phủ điện tử
  • Hành trình của Chính phủ điện tử
  • Tóm tắt Khóa học