Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Giám đốc, CTO, CSO, CISO, CIO, Nhà phân tích hệ thống, Kỹ thuật viên, Kỹ sư hệ thống, Chuyên gia CNTT và các cá nhân đang tìm kiếm kiến thức nâng cao về Phân tích chuyển đổi số Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng về áp dụng các nguyên tắc của Quản trị Tinh gọn (Lean) vào hoạt động CNTT.

Thời lượng khóa học: 4 ngày


Nội dung khóa học:

  • Giới thiệu về Quản trị CNTT Tinh gọn
  • Sự Lãng phí
  • Nguyên tắc của Quản trị CNTT Tinh gọn
  • Những thách thức của Quản trị CNTT Tinh gọn
  • Khái niệm, kỹ thuật và công cụ phân tích
  • Thực hiện chiến lược Quản trị CNTT Tinh gọn
  • Triển khai và hỗ trợ thương mại
  • Các Phương pháp bổ trợ
  • Xu hướng tương lai trong kinh doanh và CNTT