Close

Tóm tắt khóa học:

Khoá học gúp học viên xây dựng một nền tảng kĩ năng và kiến thức để tận dụng tốt nhất giải pháp này.

Thời lượng khóa học: 3 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khoá học: Khoá học gúp học viên xây dựng một nền tảng kĩ năng và kiến thức để tận dụng tốt nhất giải pháp này. Thông qua các bài thực hành trên môi trường ảo,học viên sẽ được học các kiến thức chủ yêu sau:

 • Tạo mô hình dữ liệu bằng cách sử dụng các biên tập mô hình dữ liệu.
 • Tạo các báo cáo xuất bản BI dựa trên mô hình dữ liệu.
 • Tạo ra bố cục báo cáo bằng cách sử dụng trình bày BTV (trực tuyến).
 • Tạo các báo cáo dựa trên các nguồn dữ liệu OBI EE.
 • Xuất bản các báo cáo về OBI EE Dashboards.
 • Báo cáo tiến độ và các điểm gián đoạn của báo cáo

Thời lượng: 3 ngày

Mục tiêu khoá học:

 • Tiến độ và báo cáo Burst.
 • Thực hiện dịch
 • Tạo Báo cáo tổng hợp Với Oracle BI EE
 • Quản lý máy chủ BI Publisher
 • Mô tả Công nghệ và Kiến trúc BI Publisher
 • Tạo các báo cáo từ các nguồn dữ liệu OBI EE
 • Tạo và Sửa đổi Mô hình dữ liệu
 • Tạo ra bằng cách sử dụng trình bày Layouts BTV
 • Tạo RTF mẫu bằng cách sử dụng mẫu Builder
 • Khám phá và sử dụng lĩnh vực
 • Mẫu Phương pháp
 • Tạo Mẫu RTF

Đối tượng tham dự:

 • Cán bộ lập trình viên BI
 • Cán bộ lập trình viên phát triển ứng dụngApplication Developers
 • Cán bộ lập trình viên biểu mẫu báo cáo Reports Developer
 • Các nhân viên phân tích số liệu kinh doanh Business Analysts
 • Người sử dụng đầu cuối End Users
 • Những nácgười thực hiện theo chức năng Functional Implementer
 • Cán bộ tư vấn kỹ thuật Technical Consultant
 • Người triển khai dịch vụ Delivery

Nội dung chi tiết:

Introduction to Oracle BI Publisher 11g

 • Course Agenda
 • Overview of Oracle BI Foundation Suite
 • Overview of Oracle Fusion Middleware
 • Overview of Oracle BI EE
 • Functions of Reporting Systems including Challenges
 • Introducing BI Publisher Paradigm
 • BI Publisher as a Strategic Reporting Solution for All Applicationss
 • Salient Features of BI Publisher

BI Publisher Technology and Architecture

 • Functional Components
 • Layout Templates
 • Multitier Architecture
 • Enterprise Server Architecture and Performance and Scalability
 • Document Generation Process and Output Formats
 • Supported Data Sources
 • Bursting Overview
 • Internationalization and Language Support

Getting Started with BI Publisher

 • Logging In, the Home Page, and Global Header, and Setting Account Preferences
 • Viewing Reports
 • Managing Repository Objects
 • Managing Favorites
 • Using Create Report wizard to Create Reports
 • Selecting Data: Data Model, Spreadsheet, and BI Subject Area
 • Configuring Report Properties

Using the Data Model Editor

 • Exploring the Schemas Used in the Course
 • Exploring the Data Model Editor UI and the Supported Data Sources
 • Creating a Private Data Source
 • Creating a Simple Data Model based on a SQL Query Data Set
 • Using Query Builder to Build a Query
 • Viewing Data and Saving Sample Data Sets
 • Adding Parameters and LOVs to the Query
 • Configuring Parameter Settings and Viewing Reports with Parameters

Working with Layout Editor

 • Opening the Layout Editor and Navigating the Layout Editor UI
 • Creating a Layout by Using a Basic Template
 • Inserting a Layout Grid
 • Adding a Table, Formatting Columns, Defining Sorts and Groups, and Applying Conditional Formats
 • Inserting and Editing Charts, and Converting Charts to a Pivot Tables
 • Adding Repeating Sections, Text Items, and Images
 • Working with Lists, Gauges and Pivot Tables
 • Creating Boilerplates

Using Template Builder to Create Templates

 • Using the BI Publisher Menu Bar
 • Creating an RTF Template from a Sample, Changing Field Properties, and Previewing Table Data
 • Adding a Chart to an RTF Template
 • Designing an RTF Template for a BI Publisher Report
 • Creating a BI Publisher Report by Using Template Builder in Online Mode
 • Exploring the Basic and Form Field Methods
 • Exploring Advanced RTF Template Techniques Including Conditional Formats, Watermarks, Page-Level Calculations, Running Totals, Grouping, and Sorting

BI Publisher Server: Administration and Security

 • Describing the Administration Page
 • Creating the JDBC Connections
 • Setting, Viewing, and Updating Data Sources
 • Describing the Security Model for BI Publisher and Oracle Fusion Middleware
 • Describing Groups, Users, Roles, and Permissions
 • Describing Delivery Options Including Print, Fax, Email, WebDav, HTTP Server, FTP, and CUPS
 • Describing and Configuring BI Publisher Scheduler
 • Integrating with Oracle BI Presentation Services and Oracle Endeca Server

Scheduling and Bursting Reports

 • Scheduling and Describing a Report Job and Related Options
 • Managing and Viewing a Report Job
 • Viewing Report Job History
 • Scheduling a Report with Trigger
 • Describing Bursting
 • Adding a Bursting Definition to a Data Model
 • Scheduling a Bursting Job

Performing Translations

 • Describing Translation Types
 • Translating by Using the Localized Template Option
 • Translating by Using the XLIFF Option
 • Managing XLIFF Translations on BI Publisher Server
 • Describing the Overall Translation Process
 • Describing Catalog Translation
 • Exporting and Importing the XLIFF for a Catalog Folder

Integrating BI Publisher with Oracle BI Enterprise Edition

 • Configuring Presentation Services Integration
 • Navigating Oracle BI EE
 • Creating a Report based on OBI EE Subject Area
 • Creating a Data Model and Report based on a BI Server SQL Query
 • Creating a Data Model and Report based on an Oracle BI Analysis
 • Adding a BI Publisher Report to an Oracle BI EE Dashboard

Creating Data Models and BI Publisher Reports Based on Other Data Sources

 • Configuring Presentation Services Integration
 • Describing the Web Services Data Source
 • Describing the HTTP (XML/RSS Feed) Data Source
 • Explaining Proxy Setting for Web Services and HTTP Data Sources
 • Creating a BI Publisher Report based on an External Web Service
 • Creating a BI Publisher Report based on an HTTP Data Set
 • Creating a BI Publisher Report Based on XML File
 • Creating a BI Publisher Report Based on CSV Data source