Close

Course Summary:

Đối tượng: Khóa học này dành cho các chuyên gia về an ninh mạng và rủi ro không gian mạng, lãnh đạo, chuyên gia triển khai CĐS Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng làm việc hiệu quả với các chuyên gia về AI để: - Xác định các lỗ hổng bảo mật, an toàn và quyền riêng tư của các hệ thống AI, bao gồm các rủi ro an ninh mạng cụ thể của AI và đề xuất các hành động giảm thiểu rủi ro thích hợp và nhận ra các hạn chế, nếu có. - Đánh giá sự phù hợp của AI để bảo vệ an ninh mạng và xác định những thiếu sót của chúng, nếu có. - Mô tả được các kỹ thuật tấn công hỗ trợ AI khác nhau và đề xuất các biện pháp giảm thiểu hoặc điều khiển bù thích hợp. - Bám sát các phát triển mới trong bảo mật AI / ML để đánh giá rủi ro, nếu có, chúng gây ra cho tổ chức của họ.

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Tổng quan về AI và An ninh mạng
  • Mô hình hóa các mối đe dọa hệ thống AI
  • Khai thác lỗ hổng trong các hệ thống AI dựa trên máy học
  • Giảm thiểu rủi ro kỹ thuật cho các hệ thống AI dựa trên ML
  • Khai thác AI để bảo vệ an ninh mạng
  • Tấn công do AI cung cấp và giảm thiểu rủi ro tương ứng