Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Cán bộ phân tích hệ thống Các kỹ sư phần mềm mong muốn được trang bị các kỹ năng về cấu trúc giải pháp cho các ứng dụng doanh nghiệp Quản lý dự án và Trưởng nhóm dự án cần tham gia vào giải quyết kiến trúc trong dự án Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: • Giải thích cách kiến trúc ứng dụng phù hợp với bối cảnh rộng hơn của mục tiêu kinh doanh và kiến trúc doanh nghiệp • Thiết kế kiến trúc với sự nhấn mạnh vào các thuộc tính chất lượng phần mềm và sự cân bằng của chúng • Thiết kế các thành phần tích hợp ứng dụng chung • Mô tả kiến trúc phần mềm với các khung nhìn và góc nhìn • Thực hiện mô hình hóa mối đe dọa để xác định các mối đe dọa, lỗ hổng và đề xuất các biện pháp kiểm soát thích hợp • Khả năng lập kế hoạch

Thời lượng khóa học: 5 ngày (~40 giờ)


Nội dung khóa học:

  • Giới thiệu về Kiến trúc Giải pháp
  • Kiến trúc của Giải pháp Kiến trúc
  • Thiết kế kiến trúc an toàn và khả dụng cao
  • Hiệu suất thiết kế cho kiến trúc
  • Thực hiện Lập kế hoạch Năng lực cho Kiến trúc
  • Đảm bảo tính duy trì của kiến trúc hệ thống.