Close

Course Summary:

Khoá học cung cấp các bước hướng dẫn để tạo phân tích và biểu đồ Oracle BI trong các ứng dụng kinh doanh thông minh. Học viên sẽ bắt đầu bằng cách xây dựng các phân tích cơ bản để đưa vào biểu đồ, tính phức tạp sẽ được tăng dần lên theo từng ngày học.

Course Duration: 4 ngày


Course Content:

Tổng quan khoá học: 
Khoá học cung cấp các bước hướng dẫn để tạo phân tích và biểu đồ Oracle BI trong các ứng dụng kinh doanh thông minh. Học viên sẽ bắt đầu bằng cách xây dựng các phân tích cơ bản để đưa vào biểu đồ, tính phức tạp sẽ được tăng dần lên theo từng ngày học. Nội dung chính của khoá học bao gồm:

 • Xây dựng phân tích và biểu đồ.
 • Xây dựng, sử dụng các khái niệm về đồ thị trong phân tích.
 • Tạo và làm việc với KPI và bảng điểm.
 • Tạo và chỉnh sửa biểu đồ Oracle BI.
 • Sử dụng Oracle Business Intelligence trên thiết bị di động để truy cập nội dung BI.
 • Tạo ra các ứng dụng di động với thiết kế Oracle Business Intelligence Mobile App.
 • BI tích hợp nội dung vào các ứng dụng MS Office sử dụng Oracle Hyperion Smart View dành cho văn phòng.
 • Quản lý các đối tượng trong danh mục trình bày dịch vụ.

Thời lượng: 4 ngày

Mục tiêu khoá học:

 • Thêm bản đồ địa lý để phân tích
 • Sử dụng BI di động để truy cập vào nội dung BI
 • Tạo và sửa đổi Dashboards tương tác
 • Sử dụng các cột thứ bậc trong phân tích và quan điểm
 • Chuyển hướng liên kết tạo ra hướng dẫn trong tương tác Dashboards
 • Cung cấp sử dụng để cấu hình Đại lý để có được những kết quả phân tích và cung cấp 
chúng cho các thuê bao
 • Tạo và chỉnh sửa phân tích Oracle Business Intelligence sử dụng phân tích biên tập
 • Thực hiện nhiệm vụ quản lý liên quan đến sự phát triển và cấu hình tương tác 
Dashboards
 • Quản lý phân tích và các đối tượng Oracle BI khác
 • Sử dụng Oracle Hyperion Smart View dành cho Văn phòng để tích hợp phân tích Oracle 
BI và nội dung Bảng điều khiển tương tác vào các tài liệu văn phòng
 • Kết hợp các tiêu chí phân tích trên nhiều lĩnh vực chủ đề và thực hiện truy vấn cơ sở dữ 
liệu trực tiếp
 • Sử dụng các chỉ số hiệu suất chính và thẻ điểm để phân tích xu hướng và đáp ứng mục 
tiêu kinh doanh
 • Xây dựng và sử dụng quan điểm và biểu đồ trong phân tích
 • Thực hiện lọc trước và sau tổng hợp sử dụng các bộ lọc , các nhóm , và các lựa chọn
 • Tạo ra các ứng dụng di động với thiết kế Oracle Business Intelligence Mobile App.

Đối tượng tham dự:

 • Các nhà phát triển ứng dụng
 • Phân tích kinh doanh
 • Chuyên gia phát triển BI
 • Người dùng cuối
 • Quản trị viên kỹ thuật
 • Tư vấn kỹ thuật

Nội dung chi tiết:


Introduction to Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

 • Introduction to Oracle BI EE
 • Architecture overview
 • Oracle BI EE sample application
 • Overview of Oracle Exalytics Machine

Working with Oracle Business Intelligence Analyses

 • Introduction to Oracle BI Analysis Editor
 • Oracle BI column types
 • Working with analyses in Oracle BI
 • Adding basic formatting
 • Setting analysis properties
 • Using advanced formatting

Filtering Data for Analyses

 • Introduction to filters and selections
 • Creating, editing, and grouping filters
 • Adding prompts to analyses
 • Dynamic filtering
 • Using saved analyses as filters

Selecting and Grouping Data in Analyses

 • Creating selection steps
 • Creating groups
 • Creating calculated items
 • Creating direct database analysis requests
 • Including advanced SQL clauses in your analysis

Adding Views to Analyses

 • Introduction to views, graphs, and editors
 • Working with views in Compound Layouts
 • Creating and editing graphs
 • Performing common view tasks

Showing Results with Pivot Tables

 • OLAP data source compatibility
 • Creating, arranging, and formatting a pivot table
 • Using hierarchical columns
 • Sorting in pivot tables
 • Setting aggregation and using totals
 • Showing an item's relative value
 • Building calculations and displaying running sums

Working with Additional Views in Analyses

 • Creating simple and advanced trellis views
 • Creating performance tile views
 • Working other view types
 • Linking master-detail views

Visualizing Data: Gauges and Maps

 • Working with Gauge views
 • Oracle spatial components
 • Managing map data
 • Creating and editing Map views
 • Interacting with map views
 • Other applications and points of integration for map views

Scorecards and Key Performance Indicators

 • Objects and components of Oracle Scorecard and Strategy Management
 • Key Performance Indicator (KPI) overview
 • Scorecard document types

Measuring Results with Scorecards and KPIs

 • Creating scorecards and KPIs
 • Creating scorecard documents
 • Editing scorecards and KPIs

Creating Oracle Business Intelligence Dashboards

 • Creating and editing dashboards
 • Using the Dashboard Builder
 • Exploring dashboard object properties and options
 • Publishing dashboard pages
 • Creating personal customizations and using other page options

Configuring Oracle Business Intelligence Dashboards

 • Exploring types of dashboard content
 • Embedding content in dashboards

Creating Dashboard Prompts and Variables

 • Understanding variables
 • Adding a named dashboard prompt to a dashboard
 • Adding a hidden named dashboard prompt to a dashboard
 • Creating additional prompt page and setting page preferences
 • Adding variable prompts to a dashboard

Integrating BI Content with MS Office

 • Overview of the Oracle BI Add-in for Microsoft Office
 • Installing Smart View
 • Creating Oracle BI EE connections in Smart View
 • Inserting BI views in to Smart View clients

Working with BI Content in Smart View

 • Working with Views in Smart View Clients
 • Customizing BI data in MS Office
 • Copying and pasting views between Smart View clients
 • Copying and pasting views from Oracle BI Presentation services to Smart View
 • Creating and publishing views using the View Designer
 • Federating data from multiple data sources

Oracle Business Intelligence Mobile

 • Downloading and using the Oracle BI mobile application
 • Navigating the Oracle BI mobile application
 • Working with favorites and local content
 • Working with BI content
 • Oracle BI Mobile Security Toolkit

Creating Mobile Applications with Oracle Business Intelligence Mobile App Designer

 • Creating basic mobile apps
 • Previewing mobile apps
 • Creating apps with tile pages
 • Creating subpages and navigation pages

Using Oracle Business Intelligence Delivers

 • Configuring delivery devices and adding delivery profiles
 • Adding an Alert Section to a dashboard
 • Configuring an Agent
 • Using Analysis and KPI conditions to deliver content with Agents
 • Subscribing to an Agent

Administering the Presentation Catalog

 • Oracle BI and catalog security overview
 • Managing security using roles
 • Understanding security inheritance
 • Setting object permissions
 • Setting system privileges
 • Archiving catalog items
 • Working with Oracle BI Briefing Books