Close

Course Summary:

Đối tượng: Khóa học này dành cho các nhà quản lý và chuyên gia hoạt động trong hệ sinh thái sản phẩm kỹ thuật số, mong muốn trang bị cho mình những kỹ để phát triển và thực hiện chiến lược sản phẩm kỹ thuật số. Các nhà quản lý và chuyên gia lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh / sản phẩm của các doanh nghiệp Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Hiểu những thách thức của hệ sinh thái sản phẩm kỹ thuật số mà nhà chiến lược sản phẩm đang vận hành Trang bị những kỹ năng quan trọng để phát triển chiến lược cho toàn bộ vòng đời sản phẩm kỹ thuật số - từ chiến lược đến phát triển, triển khai, tăng trưởng và kết thúc Khả năng trình bày chiến lược sản phẩm kỹ thuật số trước hội đánh giá

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Công thức Tầm nhìn Sản phẩm
  • Phát triển Chiến lược Go-To-Market (GTM)
  • Tăng trưởng và Kết thúc vòng đời của sản phẩm số
  • Thuyết trình một kế hoạch chiến lược sản phẩm số