Close

Course Summary:

Đối tượng: Nhà phân tích hệ thống Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm Kỹ sư devops Quản lý dự án Lãnh đạo dự án Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Hiểu tầm quan trọng của việc thiết kế các ứng dụng phần mềm an toàn, nhận biết và giảm thiểu rủi ro Xác định được các Khối kiến thức chính để phát triển phần mềm an toàn Áp dụng các phương pháp phát triển an toàn với quy trình hiện thời Áp dụng các phương pháp phát triển an toàn cho các quy trình end-to-end

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Security aspects of software solutions
  • Secure software lifecycle frameworks
  • Designing secure software applications within an agile SDLC
  • Formulating software security requirements
  • Threat modelling and software architectural analysis
  • Secure design principles
  • Secure coding practices
  • Security quality assurance and testing
  • Bridging Security and devops
  • Hands-on workshops with simulation of application security attacks