Close

Course Summary:

Đối tượng: Chuyên gia CNTT đang làm việc trong lĩnh vực về dữ liệu lớn hoặc mong muốn học hỏi kiến thức và kỹ thuật dữ liệu lớn. Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Thiết lập được chiến lược dữ liệu số và kiến trúc thông tin cho doanh nghiệp Hiểu rõ về hệ thống giao dịch, kho dữ liệu và kiến trúc hồ dữ liệu để hỗ trợ các hệ thống hồ sơ, hệ thống tham gia và hệ thống thông tin chi tiết phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Thực hiện kiểm kê dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu bao gồm thiết kế khái niệm, logic và vật lý. Đánh giá công nghệ và công cụ cơ sở dữ liệu phù hợp khi thích hợp dựa trên các yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật.

Course Duration: 4 ngày


Course Content:

  • Overview of Information Architecture
  • Information Architecture for Transactional System
  • Information Architecture for Data Warehouse
  • Information Architecture for Data Lake
  • Modeling non-relational structured data – Document and Graph Databases
  • Data Management, Protection and Security