Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Nhà phân tích hệ thống / Kỹ sư phần mềm Nhà phát triển phần mềm Kiến trúc sư phần mềm Quản lý dự án / Trưởng dự án Trưởng nhóm Scrum Những người tham gia vào quá trình phát triển phần mềm Lập trình viên Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Hiểu các nguyên tắc của OO Hiểu các kỹ thuật lập sơ đồ UML Hiểu các sản phẩm cần thiết trong quy trình phát triển phần mềm Áp dụng các kỹ thuật OOAD trong các quy trình phát triển Nhận biết các phương pháp hay nhất trong ngành

Thời lượng khóa học: 5 ngày (~40 giờ)


Nội dung khóa học:

  • Object Orientation principles
  • UML diagramming techniques
  • Adopting OOAD for waterfall / iterative / agile / scrum approaches
  • Requirements Analysis with Use Cases / user stories
  • Identifying objects and responsibilities during Analysis
  • Design for Architectural Platforms
  • Design for Interface, Abstract Class, Polymorphism and Patterns
  • OO Mapping to Implementation Technology
  • Case Study