Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia lập kế hoạch / dự báo và đổi mới dịch vụ đến từ cấc tổ chức cơ quan như: Chính quyền Ngân hàng Viễn thông Bảo hiểm Bán lẻ Du lịch Chăm sóc sức khỏe Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Phát triển và triển khai giải pháp dự báo chuỗi thời gian nâng cao cho bất kỳ miền nào không thể giải quyết được bằng kỹ thuật dự báo chuỗi thời gian chuẩn Trong khi giải quyết vấn đề trên, nó sẽ có tất cả các kỷ luật cần thiết Đánh giá mục tiêu mô hình dự đoán Thiết kế quy trình phân tích dự đoán Đánh giá và lựa chọn các phương pháp kiểm tra thích hợp để xác nhận các mô hình Phân tích kết quả và thông báo quyết định cho quản lý cấp cao và tạo điều kiện triển khai để hỗ trợ người dùng cuối Phát triển và triển khai giải pháp lập mô hình TTE (Time to Event) sử dụng dữ liệu được kiểm duyệt / cắt bớt Phát triển giải pháp Conjoint một loại mô hình lựa chọn rời rạc có nhiều ứng dụng trong ngành Hiểu biến thể theo miền cụ thể cần thiết trong mỗi chủ đề

Thời lượng khóa học: 5 ngày (~40 giờ)


Nội dung khóa học:

 • Module 1: Introduction to Advanced Predictive Modelling
 • Module 2: Revisit Time Series Methods (ACF/PACF Functions, AR/MA)
 • Module 3: ARIMA & Seasonal ARIMA Methods
 • Module 4: Workshop 1: Forecasting using ARIMA/SARIMA methods based on relevant practical case study
 • Module 5: Extending Univariate to Multivariate Time Series – Transfer Functions
 • Module 6: Introduction to ARCH & GARCH Modelling
 • Module 7: Workshop 2: Time Series Forecasting case study using Transfer Functions
 • Module 8: Introduction To Conjoint Analysis
 • Module 9: Traditional Conjoint
 • Module 10: Adaptive Conjoint Analysis (ACA)
 • Module 11: Workshop 3: Case study: Traditional Conjoint Models development to Solve an Industry Problem
 • Module 12: Choice-Based Conjoint (CBC)
 • Module 13: Predictive modelling Using Survival Analysis
 • Module 14: Workshop 4: Case Study & Workshop using CBC & ACA to Solve an Industry Problem
 • Module 15: Survival Analysis continued
 • Module 16: Case Study and Workshop on Survival Analysis Modelling