Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Các chuyên gia/ nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, các bên liên quan hoặc các bộ phận khác nhau trong tổ chức, các nhóm lãnh đạo, nhân viên phòng phân tích dữ liệu / trực quan hóa dữ liệu thường xuyên Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Áp dụng các câu hỏi liên quan đến dữ liệu và các mẫu phân tích Các nguyên tắc giải cấu trúc của trực quan hóa dữ liệu Áp dụng phân tích khám phá, mô tả và phân tích chẩn đoán Áp dụng khả năng story telling Tạo bản trình bày trình bày hiệu quả câu chuyện dữ liệu Lập sơ đồ tổng quan cho dự án để đạt được kết quả kinh doanh Minh hoạ bằng infographic và trình bày dự án

Thời lượng khóa học: 3 Ngày


Nội dung khóa học:

  • Data story boarding framework and workshop
  • Visual selection framework and workshop
  • Best practices of visualisation and presentation, theory and workshop
  • Dashboarding concepts and workshop
  • Infographics best practices and workshop