Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Các cán bộ Quản lý dự án, chuyên gia khoa học dữ liệu, chuyên gia CNTT, nhà quản lý kinh tế, thành viên các dự án phân tích kinh doanh Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Hiểu tính chấtvà thách thức của các dự án phân tích kinh doanh Tìm hiểu cách khởi động chính xác một dự án phân tích kinh doanh Tìm hiểu cách chọn và điều chỉnh các vòng đời dự án khác nhau, Tìm hiểu cách quản lý giai đoạn xây dựng

Thời lượng khóa học: 3 Ngày


Nội dung khóa học:

  • Introduction to Business Analytics Projects
  • Project Inception/Initiation
  • Project Execution/Construction
  • Retrospective and Transition