Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHOÁ HỌC VỀ DATA SCIENCE

Phân tích dự đoán – xu hướng và yếu tố bất thường

Course Summary:

Đối tượng: Chuyên gia CNTT cần áp dụng phân tích dự đoán để cải thiện quy trình kinh doanh và ra quyết định Chuyên gia phân tích dữ liệu / kinh doanh quan tâm đến việc thu thập kiến thức về phân tích kinh doanh để tăng thêm giá trị và thông tin chi tiết cho các đề xuất của họ Chuyên gia tên miền và bất kỳ ai dự định thực hiện các dự án phân tích kinh doanh Nhân viên kinh doanh Chuyên viên kế hoạch kiểm kê Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Xác định vùng có thể áp dụng phân tích dự đoán và lợi ích mang lại Đánh giá mục tiêu của mô hình dự đoán và dữ liệu có sẵn Thiết kế quy trình phân tích dự đoán Đánh giá và lựa chọn các phương pháp kiểm tra thích hợp để xác nhận các mô hình dự đoán Phân tích kết quả và thông báo quyết định cho quản lý và tạo điều kiện triển khai để hỗ trợ người dùng cuối

Course Duration: 5 ngày (~40 giờ)


Course Content:

 • Introduction to predictive analytics
 • How to make predictions using multiple regression models
 • Times series modelling and applications
 • Introduction to logistic regression modelling
 • Predictive modelling using decision trees
 • Predictive modelling using neutral networks
 • Practical case studies in workshops conducted in R/excel / SPSS / JMP
 • Identify where predictive analytics can be applied and the benefits which can be derived
 • Evaluate the predictive model's objectives and data available
 • Design the predictive analytics process
 • Assess and select the appropriate testing methods to validate the predictive models
 • Analyse the results and communicate the decision to senior management and facilitate deployment to support the end users