Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Các cá nhân mong muốn có thêm kiến thức về kỹ thuật phân tích kinh doanh để khám phá các cơ hội nghề nghiệp trong phân tích kinh doanh Các cán bộ nhân viên trogn tổ chức phải làm quen với các kỹ thuật phân tích để phân tích dữ liệu của tổ chức Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Trình bày dữ liệu một cách trực quan bằng cách sử dụng màn hình trực quan phù hợp hợp giúp phản ánh rõ ràng thông tin chi tiết về dữ liệu Trình bày dữ liệu một cách trực quan giúp hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến Phân tích thống kê mối quan hệ giữa hai biến và xác định quy mô của mối quan hệ Dự đoán biến này theo nghĩa khác để lập kế hoạch khoa học và ra quyết định nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh Dự đoán một biến trong số nhiều biến khác để lập kế hoạch khoa học và ra quyết định nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh Đánh giá so sánh giữa các chiến lược

Thời lượng khóa học: 3 Ngày


Nội dung khóa học:

  •  
  • Introduction to statistics
  • Making sense of data visually
  • How to determine and predict variables
  • How to group and segment customer/products