Close

Course Summary:

Giải pháp IBM Collaboration (trước đây là phần mềm Lotus,) cung cấp phần mềm hợp tác kinh doanh và các giải pháp đi kèm, trao quyền cho người bên trong và bên ngoài tổ chức/doanh nghiệp để kết nối, hợp tác, và đổi mới, tạo ra một lực lượng lao động thông minh hơn, chuyển đổi quy trình kinh doanh cốt lõi để đẩy mạnh năng lực cạnh tranh và kết quả kinh doanh của tổ chức/doanh nghiệp.

Course Duration: Theo bảng danh sách khoá học


Course Content:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1.

Social Computing for Business with IBM Connections 3.0.1

3

IBM

2.

IBM Connections 4.0 - Social Software for Business

2

IBM

3.

What’s new in IBM Connections 4.5

2

IBM

4.

Exploring New Features in IBM Lotus Domino Designer 8

1

IBM

5.

Fundamentals of IBM Lotus Domino 8 Application Development

4

IBM

6.

Building Web Applications with IBM Lotus Domino Designer 8

2

IBM

7.

Developing IBM Lotus Domino 8 Applications - Intermediate Skills

3

IBM

8.

Developing Composite Applications for IBM Lotus Notes 8

1

IBM

9.

Exploring New Features in IBM Lotus Domino 8 Administration

2

IBM

10.  

Exploring New Features in IBM Lotus Domino 8.5 Administration

1

IBM

11.  

IBM Lotus Domino 8 System Administration Operating Fundamentals

1

IBM

12.  

Building the IBM Lotus Domino 8 Infrastructure

2

IBM

13.  

Managing IBM Lotus Domino 8 Servers and Users

3

IBM

14.  

IBM Lotus Domino 8 System Administration Bootcamp

5

IBM

15.  

IBM Lotus Domino 8.5.x Help Desk Troubleshooting

2

IBM

16.  

Fundamentals of IBM Lotus Domino 8.5.1 Application Development

5

IBM

17.  

Developing IBM Lotus Domino 8.5.2 Applications: Intermediate XPage Design

3

IBM

18.  

Developing IBM® Lotus® Domino® 8.5.2 Applications: Advanced XPage Design

2

IBM

19.  

Modernizing IBM Lotus Domino 8.5.2 Applications

2

IBM

20.  

IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Fundamentals

1

IBM

21.  

Building the IBM Lotus Domino 8.5 Infrastructure

2

IBM

22.  

Managing IBM Lotus Domino 8.5 Servers and Users

3

IBM

23.  

IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Bootcamp

5

IBM

24.  

Help Desk Basic Troubleshooting for IBM Lotus Notes Domino 8

2

IBM

25.  

IBM Domino 9 Administration Fundamentals

5

IBM

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết của khoá học!