Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Khóa học dành cho Thành viên các nhóm phát triển phần mềm muốn tăng hiệu quả của họ trong việc thực hiện các hoạt động kiểm thử trong khuôn khổ Agile, chẳng hạn như Scrum, bao gồm: - Chủ sở hữu sản phẩm - Chuyên gia phân tích kinh doanh - Kiến trúc sư giải pháp - Chuyên gia Scrum - Chuyên gia phát triển phần mềm Các bên liên quan của dự án, những cá nhân cần hiểu cách kiểm tra được thực hiện trong khuôn khổ Agile, chẳng hạn như Scrum, bao gồm: - Quản lý chương trình - Quản lý dự án - Phụ trách kiểm soát chất lượng Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: - Hiểu tư duy, văn hóa và các nguyên tắc đằng của PP tiếp cận Agile trong phát triển phần mềm - So sánh và phân biệt được vai trò kiểm thử trong các nhóm Agile và trong các nhóm truyền thống - Nhận ra những thách thức và khó khăn liên quan đến các hoạt động không thử nghiệm trong nhóm Agile - Hiểu và áp dụng những bước của một dự án Agile: - Thánh thạo các kỹ năng mềm theo tiêu chí năng lực để làm việc hiệu quả cho thành viên các nhóm Agile.

Thời lượng khóa học: 2 ngày


Nội dung khóa học:

  • Introduction to Agile Testing
  • Agile Testing - Roles & Responsibilities
  • Feature & story testing effects of requirements management in Agile testing
  • Collaborating with developers
  • Example-driven development (TDD, BDD)
  • Testing automation & techniques
  • Test strategy & planning
  • Agile test design & test execution