Close

Course Summary:

Đối tượng: Khóa học dành cho Chuyên gia chuyển đổi số, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc điều hành Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để sau khoá học có thể áp dụng bảy nguyên tắc sau để tăng sự nhanh nhạy trong kinh doanh cho tổ chức của họ, bao gồm: 1. Xây dựng nhóm tự động 2. Trao quyền cho các thành 3. Đơn giản hóa các quy trình kinh doanh 4. Dữ liệu là trung tâm Tiếp cận nhanh chóng Quản lý chặt chẽ công việc trong quy trình Nuôi dưỡng văn hóa đổi mới

Course Duration: 2 ngày


Course Content:

  • 7 principles of business agility
  • Leadership in an agile organisation
  • Leadership case study (video and discussion)
  • Extending agile practices to the organisation beyond IT
  • Reality check: know where you are in current-state assessment