Close

Course Summary:

Đối tượng: - Chuyên gia Kiến trúc, nhà thiết kế và nhà phát triển Java, những người cần triển khai phương pháp Agile vào dự án. - Các nhà phân tích hệ thống và kỹ sư phần mềm liên quan đến phát triển phần mềm đang áp dụng hoặc đang cân nhắc triển khai Agile. - Quản lý dự án kỹ thuật và trưởng nhóm dự án - Các Chuyên gia Scrum Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: - Đánh giá tốt các phương pháp agile - Hợp tác với các bên liên quan bằng cách sử dụng câu chuyện của người dùng - Hiểu và thực hành lập trình theo cặp - Hiểu và thực hành TDD - Áp dụng kiến trúc và thực tiễn thiết kế trong phát triển phần mềm theo pp agile - Thực hiện tái cấu trúc và áp dụng các mẫu tái cấu trúc - Hiểu rõ sự cần thiết của tích hợp liên tục (CI) và xây dựng hệ thống CI

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Introduction to Agile Software Development
  • User Stories
  • Pair Programming
  • Test-Driven Development
  • Architecture and Design
  • Refactoring
  • Continuous Integration